کور / شعر / تر څـــو

تر څـــو

بل ولس به په نړۍ کې مظلوم نه وي


لکه نن چې مظلوم شوی لوی افغان دی


خپلې ژبې نه به هيڅوک محرم نه وي


يو بلوچ پښتون له ژبې اويزان دی
 پښتنو اوبلوڅانو په دستور کې


زده کړه علم او تحصيل د انسان حق دئ


د نړۍ ټولو ملکونو په کولتور کې


خپله ژبه کې تحصيل د هر ځوان حق دئ


د ملګروملتونو په منشور کې


خپله ژبه کې تحصيل د انسان حق دئهسې ملک به نن هيچاته معلوم نه وي


چې محروم له خپلې ژبې کور انسان دئازادي د قام هغه وي چې خپل واک وي


پخپل نوم ور معرفي وي ټول جهان ته


خپلواکي مدام هغه وي چې خپل ځواک وي


حق حقوق يې وی ساتلی هر انسان ته


خوشحالي نظام هغه وي چې نيت پاک وي


کار حيثيت پکې معلوم وي زوړ او ځوان تهدواړو خواوو کې بادار او محکوم نه وي


پښتانه بلوڅ ته ټول جهان حيران دیکور او کلئ به زمونږه څنګه کيږي


چې مو ژبه او فرهنګ منلی نه شي


ورورولي ملي زمونږ کله ټينګيږي


زمونږ ژبه زمونږ ننګ منلی نه شي


بلواکي په پښتنو کله چليږي


څوک چې مونږ زمونږ غورځنګ منلی نه شيچې نښان د چا د دود او دستور نه وي


څوک به ووايي چې دا زمونږ نښان دیسوات بونير بلوچستان کلو بانډو کې


د بلوڅو پښتنو ژوندون ته ګوره


له خيبره تر بولان غرونو رغو کې


دمظلومو پرګنو ژوندون ته ګوره


ديره جات نه تر مردان او په ميرو کې


ماشومانو او زړو ژندون ته ګورهکومه ورځ به پرې د نورو هجوم نه وي


ظلم زور پرې راټيټ کړی لوړ اسمان دیډک سيندونه او بجلۍ زمونږ چور شوې


دا پوښتنه به له چا نه ضروري کړو


غيرتونه او لونګۍ زمونږه چور شوې


د خپل ننګ تپوس له ځانه ضروري کړو


ټول کانونه شتمنۍ زمونږه چور شوې


مونږ زاړه ځوانان د نورو مزدوري کړونه غوليږي لوی پښتون به ماشوم نه وي


پښتون تل دی دريدلی ننګ ايمان ته
 هر يو قام پخپل نامه پيژانده کږي


زه چې خپله نامه واخلمه دښمن شم


دا وضعيت به نور تر څو راسره کيږي


زه به کله مستحق د خپل وطن شم


په بلوڅو پښتنو ظلمونه کيږي


زه به کله خپله خاوره کې واکمن شمله دې ژونده به نور زهر و زقوم نه وي


لکه نن چې تحمل شوی لوی افغان تههسې قام په دی  نړۍ کې چا ليدلی


چې په نوم د ازادۍ د بل غلام شي


نه يي نوم نه يې نښان چا اوريدلی


چې له يوه باداره خلاص بل ته په نام شي


پښتنو باندې دا زور دی چليدلی


زور او ظلم به تر کومه په دې قام شينور به دوی غوندې نړۍ کې محکوم نه وي


خدمتګاره پښتون ويښ کړه څو دې توان دی
د زمانې غږ د خلکو غږ


٤


له ټولګې څخه


د ١٣٥٨ ل کال د زمري ٢٨ د ګران هيواد د استقلال د بيرته اخيستلو د اغاز ٨٧ کليزې په وياړ٠

.