کور / شعر / زوۍ مړې! چا ته دي ډالۍ کړه دا زمري کنداريان ؟؟

زوۍ مړې! چا ته دي ډالۍ کړه دا زمري کنداريان ؟؟


بابوزئ


 


زوۍ مړې! چا ته دي ډالۍ کړه دا زمري کنداريان


په وينو ليت پيت دي کړه ولي ؟  دا نامي کنداريان


تاله   به  څوک څومره توښه درکړي  چي وارزيږي


لکه  د باغ   ګلان دي مړه کړل ګلا لي   کنداريان


 =============================


يوخوامو پړانګ بل خوامو پاڼ نېولې


زموږ  دښمن   سيمه   په  چاڼ  نيولې


يو يې قصاب بل يې شين سترګۍ ګوره


دواړو قېضه  زموږ  د سکاڼ نيولې


====================== 


 


د مسلمان پر ځنکدن به ملا ياسين ويلو


هم يې د مړي د عزت او د تکفين ويلو


دې اوسني ملا ته ګوره  اول ځان پټاو کي


د مقتديانو ژوندون اخلي  په نفرين ويلو