کور / شعر / د خپلو مټو زور وژنو

د خپلو مټو زور وژنو

مونږه دپردو منو ، يو ورور پـــه خپل لاس ورور وژنو
يا پردی راپـريـږدو ، پری غمخور مشر د کـــور وژنـــــو

يـا ټو پک راواخـلـو خپــل اولاد د سـتـرګـو تـور وژنـو
ځا ن وژنــــو، افغا ن وژنــــو، د خپلــو مــټو زور وژنــو

ځان مسلـمــان بـولــو ، خــو امـــت د پـيـغــمــبر وژنــو
مونږه د پــردو پـــــه لـــمســه خپــل د قــوم رهبر وژنـو
مونږه پــردی نــــه وژنــو‏، د مــور د زړګــې سر وژنو
مـــور وژنــو ،مونږ خور وژنــو، ميړونــه خپـل ټبر وژنو

واورې د قــيــام خلکــو د پـلار نـيــکه غــرور وژنو
ځان وژنـــو، افغان وژنــــو، د خپلــو مــټو زور وژنـــــو