کور / شعر / د ګلو پاچا

د ګلو پاچا

هلته د  کڅ په  غاړه


ښکلې   سپر لی   راغی


چې  د سهار   وږمو  يې


د شنو پټو په  منځ  کې


يو ښکلې  ګل  و غوړ اوهګل دفطرت  لمن  کې


داسې را و غوړيده


چه د تور غره څوکو يې


تل نندارې  کولېها داسې  و رنګيده


چه دښکلا د نندارو  لپاره يې


دکابل  سيند له   خپل موجونو سره


له  قهره  وغورځيدهها د ريدي  او د غاټول  ګلونو


ها د مرسلو  او شبو ګلونو


داسې  را ونازا  وه


چه دګلونو  منځ کې


دً  ګل پاچا  ً پاته  شووها دګلونو پاچا


هاغه   د زړونو  الفت


دومره وفا لرله


چه په ګل پاڼو کې يې


د ګلستان  لپاره


دمرغلرو  دانې


ښکلې  را چاڼی کړلېها غه      دګلو پاچا


هاغه   د زړونو  الفت


ها د    پيړيو  عظمت


مخ  پر   بيديا  وخوځيد


بيا خداې خبر


چه کله  بيا راځي ؟


ځکه له سترګو می


ژړا  راځي !
— ——————————————————————————
 ٢١-٢ -٢٠٠٨     ويانا