کور / کتابتون - هنر او ادبيات / د ډاکټر زیرکیار نوی کتاب پرلیکه سو

د ډاکټر زیرکیار نوی کتاب پرلیکه سو

ژبه له باباادمه تر دې دمه

دا کــتاب د ژبـې بـــېلا بــېلې دیــني،ازلــي(ذاتي)،تاریـخي-پرمختیایي،،هویتي، ارتباطي (مراوده وي)،سیاسي-ملي او اقــتصادي څـڼـډې څیـړي…

مفکرمحمدګل مومندپه دي فکروچي ديوه ملت د ژبي لری اوبری دهغه د ژوند د بدمرغي اونيکمرغي سره تړاو لري : « که د يوه ملت ژبه د بل ملت ژبي ته مغلوبه شوه» نومانايي داده چي : «په عين واکدارۍ کي به بي واکه، په عين وطن کي بي وطنه وي. په خپل وطن کي به غريب اوپرديس وي… خپل به ورته پردي شي ځکه چي په نامه که څه هم خپل وي خوافکار، احساسات، اقوال، اعمال اوافعال يي، اغوستنه، خواړه يي، ځواک اوژونديي بشپـړ يانيمګړي دپردي اود بل وي…. دغسي ملت به ورځ په ورځ چوکيږي ترڅوچي…  د بشپړ متن لپاره دلته کلیک وکړئ. 


د کتاب لنډه پېژندنه :
دکتاب نوم : ژبـــــــــــــه له باباادمــه تردې دمــه
لیکـوال: ډاکـټـررحـمـت ربی زیرک یار، خپلواک څېـړونکی
Language: From Adam to Present
By: Dr. Rahmat Rabi Zirakyar, Independent Scholar, U.S.A.
December 11, 2010
۲۰ لینده (قوس)، ۱۳۸۹ لمریز
زرڅېړۍ (تَوزنداُکس)، کلیفورنیا، امریکا
انلاين چاري : مختاراحمد احسان – http://larawbar.com


  د کتاب د لوستلو او ډانلوډ لپاره همدلته کليک وکړئ    د کتاب د لوستلو لپاره دلته کليک وکړئ  size = 1.1 MB      


 يادونه ::: دا  کتاب د pdf  په بڼه جوړ سوئ دئ، که يې پروګرام (Adobe Reader) نلرئ دلته يې ډانلوډ کړئ !

.