کور / شعر / مکوه په چا چی وبه شی په تا

مکوه په چا چی وبه شی په تا

 


         چی د نورو په کور اور بل کړی بل چا
         د   هغه   کور  به  اور  اخلی   خا ما خا


          څوک چی نورو ته کوهی با سی ښه پوه شی
          خپله   ولویږی   په  کو هی  کی   نن   سبا


           کوږ بار نه رسیږی هیڅ وخت مزل ته
           پخوانیو    دا   متل    کړی    رښتیا


          په   رڼو   سترګو   وګوری    چاه کن   ته
          د  کوهی   نه    دوتو    غواړی مرسته له تا


          اوس   سوځیږی  په    بل کړی  اور  خپل
          مخ یی  تور دی   له  ( مل )  کاندی تمنا
           
            ۴-۱۰-۲۰۰۷ جرمنی