کور / راپور / ترينکوټ : د ملي پيوستون ۷ پروژې ګټي اخستنې ته چمتو شوې

ترينکوټ : د ملي پيوستون ۷ پروژې ګټي اخستنې ته چمتو شوې

د دلوې په مياشت كې دارزګان ولايت مركزترينكوټ په مربو طا تو كې (۷) پروژې دملې پيوستون په پروګرام كې تكميلې او د ګټې اخستنې لپاره دمحلې انتخابې شورا اولسي وګړوته وه سپارل شوې ۱- سرچخلوپه كلي كې دانجينر محمد حسن دمحلې انتخابې شورا) ID: 26-2610-0057-1-a ( لومړنې پروژه چي د اولس په خوښه انتخاب شوې وه .دواټرسپلاې دصحې اوبود(8) څاه ګانو پروژه وه ، پورتنۍ پروژه د ملې پيوستون (279060 ) افغانيوپه لګښت اود محلې انتخابې شورا د (31019) افغانيوپه لګښت  تكميله شوله، دشورا اولسي وګړوته چي دكورونوشمير يې (206) ؤ دگتې اخستنې لپاره وه سپارل شوه .       دتسليميدونيټه – 27.10.1386  


 


۲- دګرم آب په ناوه كې دجنوبې سولۍ دمحلې انتخابې شورا ) ( ID:26-2601-0034-1-a  لومړنې پروژه چي د اولس په خوښه انتخاب شوې وه، دواټر سپلاې دصحې اوبود(6) څاه ګانوپروژه وه ، پور تنې پروژه د ملې پيوستون (311072) افغانيوپه لګښت اود محلې انتخابې شورا د (33819) افغانيوپه لګښت  تكميله شوله، دشورا اولسي وګړوته چي دكورونوشمير يې (124) ؤ دگټې اخستنې لپاره وه سپارل شوه .            دتسليميدونيټه 27.10.1386۳- دتالانې په كلې كې اتفاق يكلنګه دمحلې انتخابې شورا  ( ID:26-2610-0014-1-a)  لومړنې پروژه چي د اولس په خوښه انتخاب شوې وه. استنادې ديوال د(93m) په اوږدوالې وه ، پور تنې پروژه د ملې پيوستون (521200) افغانيوپه لګښت اود محلې انتخابې شورا د (58400) افغانيوپه لګښت  تكميله شوله، دشورااولسي وګړوته چي دكورونوشمير يې (300) ؤ دگتې اخستنې لپاره وه سپارل شوه .                                                                                        دتسليميدونيټه30/11/1386    ۴- دبازارپه مربوطاتوكې د سپين مسجد محلې انتخابې شورا) ID:26-2610-0066- 1-a ) لومړنې پروژه چي د اولس په خوښه انتخاب شوې وه، دواټر سپلاې دصحې اوبود(3) څاه ګانوپروژه وه ، پور تنې پروژه د ملې پيوستون (205000) افغانيوپه لګښت اود محلې انتخابې شورا د (22669) افغانيوپه لګښت  تكميله شوله، دشورا اولسي وګړوته چي دكورونوشمير يې (88) ؤ دگتې اخستنې لپاره وه سپارل شوه .                دتسليميدونيټه30/11/1386 


    


۵- دسرخوم په ناوه كې دعبدالكريم سرخوم دمحلې انتخابې شورا ID: 26-2601-0023-1-a لومړنې پروژه چي د اولس په خوښه انتخاب شوې وه. دواټر سپلاې دصحې اوبود(20) څاه ګانو پروژه وه ، پور تنې پروژه د ملې پيوستون (1310000) افغانيوپه لګښت اود محلې انتخابې شورا د (153444) افغانيوپه لګښت  تكميله شوله، دشورا اولسي وګړوته چي دكورونوشمير يې (300) ؤ دگتې اخستنې لپاره وه سپارل شوه .    دتسليميدونيټه30/11/1386
 
 


 


۶- دنچين په كلې كې دنچين دمحلې انتخابې شورا ID-26-2601-0067-1-a   لومړنې پروژه چي د اولس په خوښه انتخاب شوې وه، دواټر سپلاې دصحې اوبود(15) څاه ګانوپروژه وه ، پور تنې پروژه د ملې پيوستون (1047202) افغانيوپه لګښت اود محلې انتخابې شورا د (110319) افغانيوپه لګښت  تكميله شوله، دشورا اولسي وګړوته چي دكورونوشمير يې (200) ؤ دگتې اخستنې لپاره وه سپارل شوه .                              دتسليميدونيټه30/11/1386
 ۷- دسرچخلوپه كلې كې دحاجي فتح خان دمحلې انتخابې شورا ID- 26-2601-0058-1-a-    لومړنې پروژه چي د اولس په خوښه انتخاب شوې وه. دواټر سپلاې دصحې اوبود(8) څاه ګانو پروژه وه ، پور تنې پروژه د ملې پيوستون (332000) افغانيوپه لګښت اود محلې انتخابې شورا د (37019 ) افغانيوپه لګښت  تكميله شوله، دشورا اولسي وګړوته چي دكورونوشمير يې (212) ؤ دگتې اخستنې لپاره وه سپارل شوه .         دتسليميدونيټه30/11/1386  پورتنۍ 7   پروژي په تيره مياشت كې دارزگان په ولايت دترينكوټ په مربوطاطوكې دگټي اخستني لپاره چمتواودمربوطه محلي شوراگانومحلي وگړوته وروسپارل شوي، چې په نوموړو پروژوكې دملي پيوستون پيسي (4005532 )افغانۍ  او د(446689) افغانۍ دمحلي انتخابي شوراگانو10% ونډه برخه اخستي ده .