کور / شعر / څلوريزي

څلوريزي

د  عزيز  خان  په  کڅ  کی  پروت  يي  ای  افغان  الفته            


ستا    خوشبويي    د   الفت   اوري   په    لغمان   الفته            


 


دا   ستا   د    شعر   او  د  ادب   ډيوی   به   بلی  ساتو            


د   سحر  ستوری    يي     ځليږی     په     اسمان الفته             


 


زما   کفن                                     


زما   هر   کفن    په   وينو    باندی    رنګ    دی                


سر  می  ور  کړ    خو  ګټلی   می  خپل  ننګ  دی                


ما     د     سر  په     وينو   خپل   وطن    ازاد    کړ              


دا   له  روس   ياکه   انګريز    يا   له   اورنګ   دی