کور / نثر / سترګـــــي او لاسونه

سترګـــــي او لاسونه

ای کاشکــي، چـــي ملګرو هم د سترګو او لاسونو په څېر اړيکه درلودائ!!


کله چي لاس زخمي شي، سترګــي ژاړي او کله چـــي سترګــــي ژاړي؛ نو لاسونه يــــې اوښکـــي پاکوي، خو افسوس، چــــي  ملګرتوبونه او ملګري داسې نه دي.


rafiullah.stanikzai@gmail.com         www.khost-web.net/stanikzai