کور / شعر / مېوندي کړيکه

مېوندي کړيکه

صدر پښتونخوا ادبي غورځنګ سهيلي پښتونخوا کوټه
دا ته څوک يې چي لاستایې پښتوژبه په هنرکښي
رالېږې پښتوخبري مينه یې پالې په ځيګرکښي
سرکوبي ته دي پرې نه ښوددژوندون په طمه ناست یې
مېوندي کړيکه دي اورم دپښتو په لراوبرکښي
توره شپه کښي رڼاغواړې دسپوږي سره په جنګ یې
کله سرپرسجده پروت یې لاس اوچت کې دخداي درکښي
لاترکمه به غړېږې پرېدي ژبه په خلوکښي
لاترکمه به نڅېږي تېرې توري په خېبرکښي
بياموځمکه ده خړوبه دځوانانوپه سرووينو
تندرونه دي رااوري غم ميلمه زموږپه ورکښي
دیوه دلدل نه اوځوبياپه بله بلاواوړو
له ډېروخته څه خرڅېږودتورمخوپه دفترکښي
افغاني کلتوریې یووړي ددې وخت چنګېزليلام کړي
خپله ژبه رانه هېره نه پګړي لروپه سرکښي
دمحکوم وطن په غېږکښي ښايسته ښکلې ليلاده
سرتورڅېري ګريوان ده دپښتون پښتون په شرکښي
دپښتوجنازه وزي څه پرېدي ډولي یې راوړه
شيخ په لوږېره ګډېږي څوک خوشحاله په بسترکښي