کور / شعر / زه او ته

زه او ته

د یـــوی خــــاوری بــچـیـان یــو زه او تــه
بــیا نــو ولــی ســـره وران یــــو زه او تــه
ځــان پری سیزو تر څو بله وی موږ دواړه
ددی شـمـعــی پــتــنــګــان یـــــو زه او تــه
تل په غشو مــو ویـشــتــلــی هـر غـلـیم دی
نــنـګـیـالـی د هـر مـــیـــدان یـــو زه او تــه
هــر ســفـر مــو هـمـیشـه کړی یو ځای دی
مسـافـــر د یـــو کـــــــاروان یـــو زه او تــه
لـــــــر او بـــــــر دواړه په خټـه پـښـتـانه یو
د یوه نـیکه لــمــــسیــــان یــــــو زه او تــه
ســــتــا ســــوری ټـــټر نــور نـه شمه کتلی
د یــــوه بــــدن زړه ځـــــان یــــو زه او تــه
خدای مو یو رسول مو یــو کتاب مو یو دی
چــــــی په څه باندی بیا وران یو زه او تــه
زه پښتون یم تـــه پښتــون پښتـــانه وژنــو
چی دا ولــــی دښـــمــنــــان یـــو زه او تــه
راشه ورکــړو کلکــه غـیـږه یو او بــل تــه
پــه سرتور باندی ډیر ګــران یـو زه او تــه