کور / د ډيورنډ کرښه / تحقیقی پـیرامون سوابق تاریخي و موقف حقوقی قرارداد و خط دیورند

تحقیقی پـیرامون سوابق تاریخي و موقف حقوقی قرارداد و خط دیورند

چاپ :مانکلیر، کلیفورنیا– مارچ ۲۰۱۱

تتبع و نګارش: داکتر سید خلیل الله هاشمیان

سابق استاد پوهـنځی ادبـیات پوهـنـتون کابل و مدیر مسوًل مجله آیًـینه افغانستان

مـــتـــحـــدالــمـــــال

به افغانهای محترميکه ، بوطن ، تاریخ وطن ، دَين وطن و حق وطن علاقه دارند
از غصب خاکهای افغانستان تو سط انگليس در دو جناح کشور ، کويته و چمن

( قراردادگندمک ) و خيبر ، باجور ، مومند ( قرار داد ديورند ) خبر دارند ، اما از

چګونگی و موجبات اين قرار داد ها 99 فيصد مردم افغانستان معلومات کافی

ومستند ندارند .

●درين اوآخر آقايان قوی کوشان و فريد يونس دست بهم داده . بيک کامپين ضد

منافع افغانستان متوسل شده و در مورد قضيه ديورند و خط ديورند ، به پشتيبانی

از موقف انگليس و پاکستان موقف گرفتند .  آقای فريد يونس رساله ای در باب قضيه دیورند نوشت که در ماهنامه  (اميد ) چاپ شد و هدف  آن از يکطرف منحرف ساختن اذهان عامه مردم افغانستان از حقايق تاريخی موضوع و از جانب ديگر  اطمينان دادن به پاکستان بود که گويا گروه افغانهای مربوط به شورای نظاراز تسلط دايمی صوبه سرحد توسط پاکستان حمايت و پشتيبانی مينمايد .در رساله فريد يونس جملاتی از متن اعلاميه تبليغاتی پاکستان که در انترنت چاپ شده ، اقتباس گرديده است . قرار مسموغ ترجمه انگليسی رساله فريد يونس نيز بدسترس سفارت پاکستان در واشنگتن قرار گرفته تا بزعم اين گروه پاکستان از آن بحيث سندی بيانگر  اقناع و حمايت افغانها از قرارداد ديورند استفاده بتواند .

●اين خدمتگار افغانستان بفکر تهيه اثری افتاد تا همه حقايق تاريخی قضيه دیورند . يعنی موجبات قرارداد ديورند ، و چگونگی نفشه ديورند و تطبيق ان توسط امير عبدالرحمن خان ، اسناد مربوط په حد بخشی و علامه گذاری سرحدات جنوبی

( خوست ، ځاځی و غيره )  سرحدات جنوب غربی ( قلات . قندهار ، چمن ) و

سرحدات مشرقی ( خيبر ، باجور ، مومند ،اسمار و نورستان )  ، با اسناد موثق بدسترسی ملت افغان قرار گيرد .

●هکذا نظرات حدود  ٣٠  نفر مورخين و دانشمندان افغان و دانشمندان پشتون

( با ترجمه دری آنها ) درين اثر اقتباس شده و از ١٢٠٠ صفحه محتويات جلد دوم و

جلد سوم سراج التواريخ  آنچه پيرامون قضيه ديورند در بر داشتند ، اقتباس ګرديده،

وازجمله ً فرامين امير امير عدالرحمن خان بعنوان سيد جعفر پاچای کنری ، پنج فرمان امير بارتباط شناحت بهتر شخصيت و کرکتر او ، درين اثر ضميمه شده است .

●بعد از مدت چهار ماه ريسرچ ، تحقيق و تدقيق  ، اثری در ١٨٠ صفحه تحت عنوان( تحقيقی پيرامون سوابق تاريخی و موقف حقوقی قرارداد و خط ديورند ) تکميل و تحت طبع ميباشد که من  آنرا ( ديکشنری ديورند ) خوانده ام . تقاريظ دانشمندان افغان هرکدام بالای جنبه های مختلف اين اثر روشنی بيشتر انداخته است .باور دارم و بشمااطمينان ميدهم درين اثر چيزهایی ميخوانيد که قبلا هيچکس نخوانده و نشنيده است . علاوتا باور دارم بعد ازطبع و توزيع اين اثر ، نسل افغان برای فهميدن همه جوانب  قضيه ديورند و استقامت و پايداری بداعیه ملی خود برای جستجوی يک راه حل شرافتمندانه ، ضرورت به ماخذ ديگر نخواخد داشت .

●مصرف طبع فی جلد  ۱۵دالر و مصرف پوستی بداخل امريکا ۵ دالر ، قيمت تمام شد فی جلد برای مولف ۲۰ دالر است . قيمت انرا در امريکا( ۳۰) دالر ګذاشته ام و فعلا ۳۵۰ جلد تحت طبع ميباشد . کسانيکه ارزو داشته باشند فرمايش خود را قبلا بفر ستند. توزيع توسط پوسته بتاريخ   ١۰ اپريل ۲٠١١ شروع ميشود.

با عرض احترام داکتر سيد خليل الله هاشميان .

ياداشت : مصاحبات تلويزيونی اين خدمتگار را سر از تاريخ روز شنبه ۲ اپريل ۲۰۱۱ هر روز شنبه از ساعت 9 تا 11  قبل از ظهر بوقت کليفورنيا در تلويزيون

( صدای افغانستان ) از لاس انجلس ، به فريکونسی ذيل شنيده ميتوانيد .

Sada.e.Afghanhstan International- phone (949) 269 1449
US : 12022 S/R 22000 – Polarization : Vertical
International 11137 S/R 27500 – Polarization: Horizontal
— —————-
Dr. S. Hashemeyan    P.O. Box 418
Montclair, CA 91763, USA