کور / سياسي / ګوشه ديګري از جنايات « ائتلاف شمال»

ګوشه ديګري از جنايات « ائتلاف شمال»

اين موضوع به همه ثابت شده که تا زمان اجيران وابسطه به دشمنان ديرينه ما بوسيله طيارات بم افګن حمايه ميشوند از مدت سي ودو سال است که قتل وقتال مردم بي ګناه خاتمه نمي يابد مرحله به مرحله ظلم شان ادامه داشته است که از همه دلخراش بر امدن رهبران که پس از سوګند در کعبه بتاريخ ۱۹۹۲ وارد شهر کابل ګرديدند . نخست به خون مردم وضوع کردند که بيشتر از يکصد وبيست هزار به شهادت ومعيوب نمودند خانه هايشان تخريب اموال شان بغارت بردند  که از ان جمله از يک مليون بيشتر مجبور به ترک وطن شدند در پاکستان وايران بحالت مرګبار زندګي ميکنند از فير راکتهای که از طرف شب بالای مردم بي دفاع شليک ميکردند فلم های مستند شان توسط تلويزيون به نمايش ګذاشته ميشوند که از همه غم انګيز موضوع از بين رفتن اثار ګنجينه مملکت بود که بوقت وزمانش از طريق نشريه ميهن تحت شماره ۱۳، ۲۴، ۴۵ و ۴۶ وهمچنان در شماره های ۱۲۱ و ۱۲۴مجله چاپ امريکا  به نشر سپرده شده است که قرار ذيل است :


۱- آثار سنګي متعلق به ما قبل تاريخ که قدامت ان از ۴۰ هزار شال قبل بود.


۲- مجسمه از صورت يک انسان که ۱۵ هزار سال قدامت داشت و در سال ۱۹۶۵ در ولايت بلخ کشف شده بود .


۳- از عاج های يوناني وانواع سنګ های قيمتي از حفاري های قبل وبعد از جنګ دوم جهاني .


۴- يک کلکسيون بسيار عالي از مجسمه های نورستان که شهرت جهاني داشت بسيار ګران بها قيمت داشت.


۵- از آثار دوران اسلامي وناياب .


نمبر ۸۲ که بعضي ايات قران بخط کوفي بقلم عثمان ( ع ) .


نمبر ۸۴ که بعضي ايات قران بخط کوفي بقلم امام حسين ( ع )


نمبر ۸۶ که بعضي ايات قران بخط کوفي بقلم


۹۵ سه جلد قران بخط کوفي عکس برداري شده بود


نمبر ۹۴-۹۹ عکس چند نامه از حضرت پيغمبر ( ص )


۶- سنګ هفت قلم زيارت خواجه عبدالله انصاري واقع ګذرګاه هرات که نظيرش در جهان نبود افتخار فرهنګي کشور مردم ما بود که يک امريکايي به يک مليون دالر خريدار بود ولي دولت وقت نفروخت .


۷- همچنان در بالا حصار کابل دو مجسمه قيمت وجود داشت


۸- صومعه بزرګ در هده جلال اباد بکلي از بين رفته است .


۹- درولايت تخار ای خانم که توسط بلدوزر حفر کردند وانچه که بوديعني به مليونها دالر ارزش داشت همه کشيده شده بفروش رسيده است .


۱۰- در ولايت بلخ سنګهای صيقل شده ستونهای قديمي بفروش رسيده است .


۱۱- در شبرغان قبر از جواهرات وطلا کشف ګرديده بودکه قدامت ان از دو هزار سال قبل بود بغارت برده شده است .


۱۲- ګنجينه طلا تپه که ۲۱ هزار توته های ناب طلايي از انجابدست امده بوددر کوتي باغچه ارګ رياست جمهوري نګهداري ميشد .


۱۳- همچنان از سمت جنوب کشور به انواع سکه های طلايي کشف وبغارت رسيده است .


۱۴-اثار طلايي از قوچ کلان ګردن که بدن ان طلايي وګوشواره وغيره همه ان از طلا بودند بغارت رسيده است .


۱۵- هيکل اناهيتا از دوران های يوناني که هر يک از زيورات ان به نظر باستان شناسان يک مليارد دالر ارزش داشت، جمعاً ۲۱ مليارد دالر ميګرديد .


۱۶- اين اشيای ناياب را اکثر هموطنان ما به شمول نويسنده بسر چشم خود ديده بوديم که متاسفانه نا پديد شدند .


بايد ګفت که اين جنايت کاران اګر بدين و ايين ومذهب ايمان راسخ ميداشتندند با همان سوګند خودها پابند مي بودند نفس وشيطان خوها را جواب منفي ميګفتند، معضي بچندکلمه عوام فريبانه، مردم را اغوا ساخته اند . بدبختي ديګر مردم وطن ساده دلان ما اين است که از نګاه قومي وشخصي توجه اکثر شان را بطرف خود جلب نموده اند .بهر صورت شخصيکه يکنفر مدعي ميداشته باشد، در تشويش بوده چه رسد که ۲۵ مليون هموطن شان مدعي اين جنايت کاران بوده اند . خوی وخصلت افغانان انتقام جوی استند . حتي به نسل اينده خود به ارث ګذاشته اند . هزاران کتاب ونشريه حتي عکس شان چاپ ونصب شده است که جمع اوري ان کار ساده نيست . دير يا زود کميته حقيقت ياب ملل متحد يکجا با مرجع قانوني وبا صلاحيت ملي کشور در وقت وزمان لازم اين موضوع را تحت تحقيق قرارداده مشخص خواهند ساخت که کدام اشخاص در کدام زمان به چه جنايت دست زده اند وچګونه اين دارايي از کدام مدرک وزمان بدست اورده اند ؟ ممکن حتي بانک های خارج از کشور مانند حسن مبارک رئس جمهور مصر تحت بررسي قرار ګيرند با جايداد غير منقول شان اين واضح است که انهايکه مرتکب همچو جنايات عامه شده اند منتظر احوال پرسي شان بوده باشند تا در آينده عبرت بديګران ګردد مقتضای عدل الهي چنان است که ظلم وبيداد بهيچصورت جاويدان پنهان نمي ماند .


وسلام