کور / شعر / پټه مینه

پټه مینه

په ژوندانه مې درته ونه ویلې
له پښتنو سترګو دې شرم راته
وه د پښتو مینې جذبه راسره
وم پښتونخوا کې
د پښتون په کلي
په زنکدن کې مې نارې کړې یاره
دا لېونی ستومان په تا مین دی
خو
ته
له سیندو
له
لوړو غرو وې پناه
او
ستاسې
کډه پښتونخوا کې نه وه 

.