کور / شعر / بقا

بقا

چې پـــــه کـــــار نـــــه شي اشنا داشنا هيڅ 
د ژوندون ما نا بــــه څــــه وي دنــــيا هيــڅ


 
داسمان په بريښنا لاره مـــــونــــده نــه شي
سفر نه شي د بــــريـــښنــــا پــــه رڼـــا هيــڅ


 
سړيتوب چې د دنيا په هــــــوس ورکــــړي
مـــــــزدورانــــولــــه دې نــــه راځي بيا هيڅ


 
دهغوی به خوله او ستونی مدام تريخ وي
چې په غم ښادۍ کـــــــې نــــه وي دچا هيڅ


 
چا چې پوهه په ټګۍ بـرګۍ کې رنګ کړه
رسوا کيږ ي بيا يې ســــود اوســــودا هيڅ


 
غير تي دښمن تر ې ښه دی زر کـــــــر تــــــه
بې غيرته دوست د ې نـــــــــه دی دواهيـــڅ


 
په يوه سر به يې هيڅوک پـــــوره نــــه کړي
لکه تا لند ه يـــــــــې نـــــــــه وي بــــقا هيـڅ


 
چــــې پــــــروا دوطـــــــن نـه لري په سر کې
ويــــــــي نـــــــــــه کـــــــــړې پــــروا هېــــــــڅ