کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / از طرف رياست اريانا افغان هوايى شركت

از طرف رياست اريانا افغان هوايى شركت

به جواب دروغنامه سايت هاى( افغانستان)  و (افغان پيپر)


اخيراً سايت هاى انترنتى (افغانستان) و (افغان پيپر) مقالتى را به اصطلاح از قلم يك عده پيلوتان، انجينران و مامورين شركت هوايي اريانا به نشر رسانيده كه اكثراً صحيح نبوده و قابل تامل مى نمايد.  در شروع مقالت نويسنده ادعا ميكند كه از ساليان متمادى صادقانه در خدمت مردم و وطن خويش بوده و بدليل وطندوستى و مردم دوستى، سهم فعالانه خويش را در مبارزه عليه هر نوع فساد با دولت اعلام مينمايد.
در حاليكه كار و زحمتكشى نويسنده براى وطن و مردم قابل تقدير و تمجيد ميباشد، تمنا برده ميشود تا در ابراز
نظريات خود نيز راست بين، واقعگرا، مومن، متعهد و وطنپرست بوده، گاهى هم ناحق عليه دگران قرار نگرفته،
راست را از كثر تشخيص داده و الت دست دگران واقع نشود.
ملاحظه مقالت منتشره افغان پيپر و افغانستان ميرساند كه (پيلوتانؤ انجينران و مامورين) اريانا كه نماينده گى بسيار
عام را افاده ميكند، اصلاً از موضوع اگاه نبوده، بلكه نظريات شخصى يك نفر پر عقده و بى انصاف است كه درينجا به يكايك ان جواب مقنع و متدل داده ميشود:
در مقالت نامبرده نويسنده به اريانا اهانت نموده و هر انچه را كه به زبان بازارى وى جارى ميشده، به رييس اريانا نسبت داده است. نويسنده محترم بايد بداند كه شخصيت حقيقى هر هموطن كاملاً محترم بوده و بايد عزيز شمرده شود. اگر كسى به كار و مصروفيت هاى دفترى كس دگر انتقاداتى داشته باشد، ميتواند كه انرا كاملاً صريح و مستند بيان نموده و طرف را انتقاد نمايد. البته درين ميان بايد عفت قلم مدنظر گرفته شود تا مسايل مطروحه جنيه انتقادى و اصلاحى را به خود گرفته و گپ خداى نخواسته به اهانت، سبك سازى و ترور شخصيت هيچ هموطن ما نه رسد.
نويسنده بعداز تاخت و تاز بيمورد و اهانت گونه مى نوسيد كه اسناد و مدارك عليه رييس اريانا در شركت موجود ميباشد،اما خود درين مقالت سبكسرانه هيچ سند و مدركى ارائه نمى نمايد!
نويسنده تحت ماده (۱) رييس اريانا را به تعصب لسانى، قومى و منطقوى متهم نموده و نصب لوحه هاى رهنماى طيارات ايريس 310 را دليل ادعاى خود ميداند!
اين لوايح كوچك به زبان پشتو است. حالا قضاوت موضوع را به خواننده گان و هموطنان عزيز خود واگذار ميكنم تا خود در مورد شخصيت اين نويسنده گمنام داورى بفرمايند.
ما در افغانستان به هم امدنها ضرورت درايم، از هم كسيختن ها جز تباهى حاصل دگرى نداشت. ما بايد همدگر خودرا برادروار درك كنيم، احترام نماييم، بزرگ بيانگاريم، كومك كنيم و همه باهم ترقى كنيم.
در مورد گروپ سازى در ميان كادر ها و افراد فنى و به تقاعد سوق دادن اجبارى كارمندان مجرب بايد متذكر شد
كه رمز موفقيت هر اداره چى متحد ساختن و حفظ كادر ها و افراد فنى ميباشد نه در فركسيون بازى و راندن افراد مسلكى، متعهد و مجرب. اداره شركت اريانا از اين اصل اگاهى كامل دارد. تا جائيكه همه ميدانند اريانا تا كنون كدام شخص را مجبور به تقاعد نكرده ، هرگاه به اين ارتباط كدام سند موجود باشد ارايه شود. قابل ذكر است كه قبلاً چند كارمند محترم اريانا بنا بر تقاضا ها و درخواستى هاى كتبى خود شان به تقاعد سرق گرديده اند كه اين درخواستى ها داوطلبانه بوده نه اجبارى و اسناد طى مراحل شده ان را در دفاتر اريانا و حزينه تقاعد افغانستان موجود ميباشد.
نويسنده تحت ماده (3) دشنامه خود ادعا ميكند كه رياست اريانا اعضاى خانواده خودرا براى بورس هاى تحصيلى
پيلوتى و فنى معرفى نموده و در زمينه از حميد وردك ياد ميكند بايد گفت كه انيجانب از طريق سفارت هندوستان 15 بورس تحصيلي هند را بدست اوردم كه خارج از  بورس هاى دولت هند براى وزارت هاى معارف و تحصيلات عالى افغانستان بوده و از طريق روابط شخسى بدست امد است. از اشخاص واجد شرايط در رياست اريانا و سفارت هندوستان دو امتحان اخذ شد كه در نتيجه ان ده جوان به هند اعزام شدنده بلى يكى از جوانان حميد وردك است قابل تذكر است كه اريانا در طى ده سال گذشته اصلاً بورس تحصلي نداشت و اين اولين بار بود كه جوانان بين سال 18 – 28 ساله افغان براى تحصيل در پشه هاى پيلوتى و ساير مسلك هاى هوايي بخارج اعزام شد اند. اين جوانان به ولايات مختلف افغانستان تعلق دارند و در انتخاب نهايى اين سفارت هند نقش اساسى داشت نويسنده بعداً مينوسيد كه پرواز هاى داخلى اريانا بعلت (فساد ادارى معين وردگ بنا بر نداشتن توانانى و ضعف در اداره و منجمت…) معطل شده و اريانا يكمقدار  عوايد خودرا از دست داده است.
به ارتباط پرواز هاى داخلى شركت اريانا قابل ياد اورى است كه فعلاً يك فروند طياره AN – 24 كه مشكلات تخنيكى دارد در دسترس بوده به نسبت بلند بودن قيمت تيل و غيرمصنون بودن پرواز ان كه به عنوان مثال به
سقوط طياره پامير ايرويز ميتوان اشاره نمود، از ان استفاده بعمل نمى ايد و شركت اريانا فعلاً توان مالى انرا ندارد
تا تيپ طيارات جديد كه در ميدان هاى هوايى كوچك ولايات كشور نشست و برخاست نموده بتواند خريدارى نمايد لذا بنابر دلايل فوق پرواز هاى داخلى كمتر عملى ميگردد و كدام نيت سوء در ميان نميباشد.
نويسنده محترم در انتقاد خشن خود توقف پرواز هاى داخلى اريانا را (خيانت ملى) وانمود نموده و ادعا ميكند كه
رييس اريانا اين بخش اريانا را به سقوط مواجه ساخته است. در حاليكه اين يك مسله تخنيكى، ظرفيتى و تجارتى است كه با مشورت مكمل منجمنت و بخش هاى تخنيكى و تجارتى عملى شده است.
نويسنده چند سطر بعدتر يكبار دگر از (خيانت) ياد نموده و مينويسد كه اريانا عضويت 55 ساله خودرا در (IATA) از دست داد. (اياتا) يك موسسه بين المللى است كه شركتهاى ملى كشور ها را در قسمت يكسان سازى قوانين و مقررات بين المللى پروازها  و ايمنى يارى ميرساند. در رابطه به چگونگى از دست دادن عضويت اياتا قابل ياد اورى است كه شركت اريانا حدود شش سال قبل، زمانيكه اينجانب هنوز به صفت امر عملياتى توظيف نگرديده بودم به نسبت نداشتن نورم هاى لازم عضويت اياتا را از دست داده كه اسناد ان در شركت اريانا و وزارت محترم ترانسپورت و هوانوردى موجود است. اعاده اين عضويت از وظايف عمده مسوولين اريانا است. اين يك مسله كاملاً تخنيكى است كه فعاليت هاى چند ساله عملياتى يك شركت را مورد بررسى قرار ميدهد. قطع عضويت (اياتا) بخاطر كدام شخص و يا يك سهل انكارى كوچك اتفاق نمى افتد.
نويسنده به سلسه ادعا هاى تهمت گونه خود بعداً مينويسد كه رييس اريانا در كارهاى شخصى خود بسيار مصروف
است، جايداد ها خريدارى كرده و وقت پرادختن به كار هاى اريانا را ندارد و از يك دلال خارجى و كپتان مومن خان نام ميبرد كه يك قسمت زياد كارهاى اريانا را انها پيش ميبرند.
قابل ذكر است كه رييس اريانا نسبت مصروفيت هاى وظيفوى وقت انرا ندارد تا به تجارت شخصى بپردازد و هر
گاه بۀ ارتباط خريدارى و داشتن جايداد در دوبى واستانبول كدام سندى در دسترس كسى باشد ارايه دارند تا دورغ يا حقيقت اشكار شود و سياه روى شود هر كه در اوغش باشد!
اينكه نگاشته اند قراداد هاى ناقص و سرى توسط دلال هاى خارجى و كپتان مومن خان كه به زيان شركت اريانا
عقد گرديده، بايد اظهار نمود كه در زمان عهده دارى انيجانب هيچ نوع قرارداد شخصى و سرى انجام نگرديده و طوريكه اسناد نشان ميدهد همه قرارداد ها بعداز تائيد و امضاى هيئات عامل شركت اريانا عقد وطى مراحل ميگردد. بهتر بود تا اقاى نويسنده در رابطه به يكى از ادعاى خويش سند ارايه مى نمود تا انرا ثابت مى نمود در حاليكه همه مطالب تحرير شده بر عقده هاى شخصى استوار بوده و ممكن نويسنده از ادمك هاى باشد كه به منجمنت اريانا راه نيافته و سال ها در اتش اين حرمان سوخته است نويسنده بعداً مسله (عماد صباح) را تذكر ميدهد كه از اريانا دو ميلون دالر گرفته است. تفصيل اين موضوع متاسفانه باعث ضياع وقت ميگردد، ولى به قراردادى تعلق ميگيرد كه بسيار پيش از رياست ايجانب پين اريانا و اين دلال عربى عقد شده و بعد مسله به محكمه اى در امارات متحده عربى محول شده بود. خلاصه كه پرداخت مبلغ بيشتر از دو مليون دالر به عماد الصباح بر اساس فيصله محكمه و حكم شوراى محترم وزيران دولت افغانستان صورت گرفته و تصميم رياست اريانا دران نميباشد.
انتقاد بعدى نويسنده انتقاد حجاج سال 1389 است كه عمليات ان را اريانا به كمك طيارات خود اريانا و يك شركت
تركيه انجام داده بود. به ارتباط انتقال حجاج سال 1389 بايد گفت كه اين پروسه در طول تاريخ حج اپريشن از لحاظ نظم بحدى بى نظير بود كه چشم حسودان تاب ديدن انرا ندارند. چنانچه به اين ارتباط شركت اريانا نه تنها از جانب دولت جمهورى اسلامى افغانستان بلكه از جانب وزارت هوانوردى كشور عربستان سعودى نيز مورد تقدير و تحسين قرار گرفت كه اسناد ان موجود است. ناگفته نبايد گذاشت كه در پروسه حج اپريشن سال قبل يك فروند طياره صافى ايرويز نيز چارتر گرديده بود كه جناب نويسنده از ان بى خبر اند. درينجا به نويسنده بايد خاطر نشان ساخت كه تنظيم حج اپريشن در حاليكه تمام پرواز هاى پلانى شركت نيز بايد بطور نورمال جريان داشته باشد يك كار بسيار متعلق است كه رياست اريانا، كمك شعبات تخنيكى ان را به وجه احسن انجام داده است.
نويسنده بعداً از ترميم انجمن يك طياره اريانا در تركيه ياد ميكند كه گويا دو مليون و پنجصد هزار دالر افر گرفته
شده بود ولى بعداً 150000 $ مصرف برداشت! باين ارتباط بايد اظهار نمود كه كليه پروسه ترميم انجمن از ابتداء
لى انتها از طريق امريت تنخيكى حفظ و مراقبت اين رياست انجام يافته كه همه اسناد ان موجود ميباشد. دراين روند از طرف  رياست اريانا كدام موافقه شخصى صورت نه گرفته است. هر گاه در زمينه كدام سند بدسترس دارند ارايه نمايد. از جانب ديگر كمپنى (تركش تخنيك)  يا كمپنى ايكه طياره اريانا را ترميم نموده يك موسسه دولتى در كشور تركيه است كه از اعتبار بزرگ بين الملى برخوردار ميباشد.
نويسنده بعداً عقده هاى شخصى خودرا ميتركاند و مينويسد كه معين وردگ تريننگ مجوزه پيلوتى را نديده و اجازه
پرواز ندارد و از وزرات محترم ترانسپورت افغانتسان تقاضا نموده تا از پرواز هاى موصوف جلوگيرى بعمل اورد.
باين ارتباط بايد گفت كه رييس اريانا كه در عين زمان كپتان نيز است از كشور هاى جرمنى، فرانسه، انگلستان و تركيه جواز قانونى پرواز دارد. نظر به قوانين بين الملى ICAO كسيكه تريننگ مجوزه پيلوتى و اسناد رسمى انرا در دست نداشته باشد وزارت محترم ترانسپورت و هوانوردى افغانستان به هيچ وجه براى موصوف اجازه پرواز
نميدهد. رييس اريانا بيش از (14000) ساعت پرواز دارد و شركت اريانا طوريكه در بالا تذكر رفت (6) سال
قبل نظر به تكميل نكردن نورمهال لازم قوانين هوانوردى بين المللى در لست سياه رفته است كه اين موضوع به
هيچ صورت به كدام شخص تعلق نميگيرد و يك مشكل عمومى بحساب مى ايد.
نويسنده در اخير مينويسد كه (معين وردگ كه جايداد هاى بسيار در داخل و خارج كشور بدست اورده، حالآ فرار
را نسبت به قرار ترجيح داده و در همان ايرلين كه كميشن اخذ مينمايد، به حيث لين پيلوت عادى وظيفه اجرا مينمايد كه اين خود يك خيانت است و رياست اريانا را در حالت بسيار خراب و ناهنجار به معاونين بى كفايت خود سپرده است كه …)
بايد به نويسنده محترم با احترام تمام عرض نمايم كه من حداقل 25 سال گذشته خودرا با اريانا گذاشتانده ام. پيلوت،
رييس و يا هر پست دگر. من اريانا را شركت ملى افغانستان و جايداد تمام مردم افغانستان و انجام خدمت در اريانا
را بزرگترين افتخار زنده گى خود ميدانم. انيجانب در هيچ شركت خارجى كار نميكنم و اين ادعاى مطروحه را كاملاً غلط ميدانم.
در پايان تقاضا مينمايم تا نويسنده گان محترم افغان هنگاميكه قلم براى تحرير بر ميدارند، وجدان خودرا قاضى ساخته و عفت كلام را سرمشق كار خود قرار بدهند. در ضمن از مسوولين سايت هاى انترنتى نيز احترامانه تقاضا مى شود تا مطالب وارده را يكبار سره و نا سره نموده و چيزهاى را  نشر نه نمايند كه سبكى محتوى ان به شهرت سايت صدمه زده و دروغ پراگنى، توطيه سازى، شايعه پردازى، ترور شخصيتى، تهمت زنى و عقده گشايى هاى شخصى را تشويق نمايد.
مالكين محترم سايت هاى انترنتۍ بايد مسووليت بزرگ خودرا بهتر درك نمايند!
بنا همه موضوعات كه در شبكه اطلاع رسانى افغانستان برضد انيجانب طور مغرضانه به نشر رسيده كذب محض
و بهتانى بيش نيست كه گاه گاهى افراد صاحب غرض و مفسد موضوعات را بطور معكوس و بدون ارايه اسناد بدست نشر مى سپارند و قضاوت سالم مربوط به خواننده گان عزيز ميباشد تا حقايق را از بهتان تفكيك نمايند.


بااحترام
كپتان  معين وردك
رييس شركت اريانا