کور / شعر / دشعرپه کلي کې

دشعرپه کلي کې

زه دشـــــــعر په کـــلي کــــــــې اوســــــــېږمه
زړه ديـــوه ښکلي کــــــــې اوســـــــــــــــېږمه
ډېرځـــــــــله يوچازړه ته يم غوښـــــــتى خو
څنـــــــــــــګ دنابلــــــــــلي کې اوسېـــــــږمه
داخــــــــودګلفام اشنــــــــامکــــــېز دى چې
ســــــــــــوچ دنازولي کــــــــــې اوســـــــــــېږمه
کله شم ســــــــکون کې څنګه يې وګــــــورم
دې غــــــم سرخوړلـــــي کې اوسېــــــــــــــږمه
مړکـــه شي زيارت به پــــــــــرې ودان کړمه
بيـــــــــــابه يې په څلي کـــــــــې اوسېــــــږمه
مينه راکوي راته همېش په ما نازونه کړي
داکلى دښکلودى دې کلي کې اوسېـــږمه
اى روشنه ته خو اجازت دزړه دکـــور وکړه
وي که نړېدلـــــــى نړېدلي کې اوسېــــــږمه