کور / شعر / ادب

ادب

سیلاب   د   مینی   په   ادب   کې څومره ښکلی ښکاری


ادب   د   ژوند   په   ټولو    برخو   کې    ښاغلی  ښکاریادب ښايسته شی چې په مینه کې خپل ژوندپیدا کړی


کــه   بــغـاوت  د میـنی   وکــړی   بیا   نیمګړی    ښکاریجـامـی    چـې    واغـونـدی   ادب   د  پښتونوالی   ځانته


د ننګ   ډګر  کې    بیا  ادب ،ښکلی   پیاوړی    ښکاریسیاست ، ادب چې شی ملګری   او   روان   شی  په   لار


سیاست  بیا  ګوره ، خپل   هدف  ته  رسیدلی    ښکاریسـحـر  نـسـیـم   چې  د   داب   پلـوشی   ځـان   سه   راوړی


بیا ئې هر ځوان  ته کړی  ډالۍ ، ادب  غښتلی  ښکاری


 


د جـانـان لـټــون


ورک   رانــه   جــــانـــان   د   غـــــره   پـــه   ســـر   شـــــولــــــو


څـــیـــــری   مــــې   ګــــریـــــوان   رانــــه   خــبــر   شـــــولــــــواوښـــکـــو    پـــښــتــــنـــو    مـــې    لــمـــــدو    ګــــریــــــوان


زر   مــې   پـــه  ګــریــوان     بـــانـــدی   نــــظـــر   شـــــولــــــوزه   لا   د   جــــــانـــــان     پـــــــدی   لـــــــټــــــون     کــــــې   وم


خــوا   کــې   مــې   جــانــان    پــه   خـــنــدا   ســـر   شـــولـــوپــــورتـــــــه   د،   یــــــووالــــــی   چــــــا   نــــــــاره   کـــــړلــــه


ټـــول   پـــښـــتـــون   اولـــس     بــــانـــدی   اختر   شــــولـــومـــیــــنـــه   هـــــم   نــســـــیـــم   ځــــان   ســــه  « ۱ » راوړی   وه


ټـــــولـــــه   مــیـــــنـــه   مـــیــــنــه   دا   ســـحـــــر   شـــــولــــــو


————————–


۱ ) سره

ډالــــۍ


د    نــــوی    کــال  ،    وږمــــه     جــــانـــــان      تــــه    ډالــــۍ


دی    ســـــــنـــدریـــــز   دی    ګــلـــســـــتــان    تــــه    ډالــــۍد  پــیــــغــلـــــو    هـیـــلـــــو    لــــــوپــــټـــــو    رنـــــګـــونـــــه


د  پــیــغــلــو    جـــنــو  ،  ســــور    پــیـــزوان    تـــه    ډالـــۍتــل   چـــې   د   نـــنـــــګ   پــه   ډګــر   ټــیــنــګ   ولاړ   وی


شـــربــــت   د   شــــونـــډو،   هــــغــه   ځــــوان   تـــه   ډالـــۍچـــې   شــــی   راټــــول،   تــارونـــه   ټـــول   د   ګــــریـــــوان


بـیــا  خـــوشــحــالــی   بــه   کــړم     ګــریــوان   تـــه   ډالـــۍارمـــان      ارمــــان  ، چـــې     د    ارمــــان      پـــوره     شـــی


ډیـــــوه   پــــه   لاس   بـــــه   کـــــړم   ارمـــــان   تــــه   ډالــــۍتــرنــګ    د   ربــاب  ،  سیـتـــار    ســه    مـــل     شــمــه   زه


مـــســتـــه   نــغــمــه   شــم   نســیـــم  خـــان    تــــه     ډالـــــۍ

د ژوندښکلاد ژونـد ټـولـه  ښـکلا ده  هـر  مـورچـل  د   پـښـتـونـخـوا
کـونـړه !   راتـه    ښــکارې    تــاج  مـحـل  د   پـښـتونـخوا


نـنــګـرهـار   کـه   کـنـدهـار  دې   خـړه    خــاوره    د  خـیـبـر
یــو   پـاڼــه    بــل   ډنـډر دی   ټـولـه    ګل  د  پــښـتونـخـوا


د خــوســت  او  د  لـغمان   ښــايـسـتـونـه   د   جــنـــت   دی
یو ټیګ دی د  ښايست   او   بل   اوربل   د   پښتونخوا


د سوات   ښایـست  مـو   اخـلـی  ورانـوی    هـم    پېښور
ځـان   مـرګـي  دی  بـریـدونـه  پـه  ګـوګل  د پښتونخوا


عـزت   د  پـلار  نـیـکـه ، د  شمـلـې  نـه  چــې    زاریــږی
راجمعه    عـاشـقـان   دې   جـوړ   محـفل   د پـښتونـخـوا


نــغـمـه  د  ربــاب   غــواړی   د نسـیـم   سـتـوري     غـــزل
نسیم ستوری به جوړ   کړې اوس  غزل  د  پښتونخوا