کور / نثر / ښایست

ښایست

په دنېا کې هر څه ښاېست لري ځکه چې هغه نا ښېسته هم خپل وجود کې د ښاېست کلمه لري ..
خو …
اصلي ښا يست څه شی ده ؟
ځينې خلک ډير ښايسته وي خو ښايسته نه ښکاري برعکس ځينې
ښا يسته ښکاري خو ښايسته نه وي،ځکه چې د دوې د ښايست
او ناښايست ا صل نشته ، ظا هر او با طن يی مطا بقت نلري.


همدا دظاهر او باطن مطابقت ښايست ده.