کور / شعر / دځان قاتل

دځان قاتل


دځان قاتل يم پر ځان اور لګوم
دژوند په هر يو ارمان اور لګوم
نصيبه اوس خوبه بيغمه ئی ته
چه زه  ديار  پر  پيزوان  اور لګوم
په ما خو ټوله په سلګو کی تير شو
دا دغمو   پر   زندان   اور    لګوم
کله می يو خوا کله بل خوا يوسی
په دا بی  سره  طوفان  اور  لګوم
ئی (ځلبلانده) نور به نه وائی څه
نن دی پر څيری ګريوان اور لګوم