کور / شعر / دچتو ښکار

دچتو ښکار

زمونږ هر سړی هوښیار دی                 
          که دی  د  کلی  یا  د ښار  دی
 زمونږه  یوه  ستا بله لار دی  
 ستا  یارانه  د چتو ښکار دی  
  څوک چه د چتوښکار کوی تش به راځینه          
                        

.