کور / شعر / دتریاکوجګړی

دتریاکوجګړی

کروندي په چرسو شني شوي
دتریاکو پیل جګړي شوي
خلک مری دجنګ په اورکښې
ژوند مونشته په خپل کورکښې
جګړي جوړي دسیسي کړی
زمونږه روغي پښي راپری کړي
قدرت پیل شو دبی باکو
نرخ شو پورته دتریاکو
فابریکي دي د«مورفینو»
نغری تود د «هیروینو»
داسې حال دی په وطن کښې
ټول ویده چرسیان چمن کښې
ټول ککړخیرن پیرن دي
داددي خاوری زامن دي
مورو پلار یی غم لړلي
له اولاده ځوریدلي
ډیرخیرن پراته پله لاندي
په موږخاندي ټول دباندي
ناست نیشه دي په پوډرو
دشپی سرږدی په ډبرو
غټ واړه چرسی بنګیان شول
ډیربیکاره زمونږځلمیان شول
دی جګړی راوړل مرګونه
جیلخانی ولچک بندونه
هم تریاک یې موږته چڼ کړل
خپل خپلوي راته دښمن کړل
دپوډرو دود او زهر
عقل یې ړوند کړسربی سر
داسی یومیلیون بی سره
نیشه شوي له پوډره
دغه څوک دی افغانان دی
زموږپه کورکښې رنځوران دی
تورسوغات جګړی راوړی
زموږ په اوچلی یې تپلی
سوداګر ټول دپوډرو
نژدی یارد فساد ګرو
خدای دی ژر وطن آرام کړی
ټول یوموټی دی دا قام کړی


کابل – جنګلک ۲۰۱۱