کور / خبرتیا او پيغامونه / د حاجي محمد عمر هلالي د فا تحي اعلان!

د حاجي محمد عمر هلالي د فا تحي اعلان!


د هلا لي کورنۍ د خپل مشر حا جي محمد عمر هلالي د مړیني له کبله، چې جنازه یې پخواه په افغا نستان کې خاورته سپارل شوي دوستا نو ته خبر ورکوي چې د مر حوم د د فا تحي مراسم د شنبي په ورځ د نوامبر په ۱۲ ڼیټه د ما سپښین د یوی بجی نه تر درو بجو پوري د ها لنډ دارنهیم په  ښار کې د افغا نا نو په جو ما ت کې نیول کیږی.
پتـــه:
Doventellaan 69
6841 EB  Arnhem
د اړتیا په وخت کې تا سو کولی شۍ، په لا ند نۍ شمیره زمونږ سره اړیکه ټینګه کړی.
۰۶۸۳۳۰۸۸۴۰۸
0633088408
په درنښت،