کور / شعر / سبا سبا

سبا سبا

د سبا سبا په تمه د پرون په شان ته تېر شوم


           د سپرلي خيال کې ويده وم د خزان په دام کې ګېر شوم


  د رڼا په لټون تلمه په تورتم باندې مې شپه شوه


                       دا ژوندون څه افسانه وه تر غوږ ووتمه هېر شوم


 د دنيا په ميخانه کې شونډې وچې ترسېدلې


                 خواږه نه وه شراب نه وه د هلهل په زهرو سېر شوم


د اميد ډيوې مې لاړې د عناد په تيارو مړې شوې


                        ازلې مې غم په برخه د ابد په ژرنده ګېر شوم


 بس غمونه مې مېلمه دي د زړګي غوښې پرې خورمه


           چې خپل سر پخپله پرې کړ  همغه تېره شمشېر شوم


ف – ث دا د تقدير ليک وه که ښېرا دې د ناصح وه


                ګلبڼ ډک وه له سرو ګلو خو يو زه پکې ګنډېر شوم21.3.2005