کور / هراړخیز / سید مخدوم رهین و تاریخ صدیق فرهنگ

سید مخدوم رهین و تاریخ صدیق فرهنگ

 


داکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و کلتور تصمیم گرفته است که تاریخ ضد ملی صدیق فرهنگ را تجدید چاپ کند.  تاریخ فرهنگ بنام افغانستان در پنج قرن اخیر نام دارد که مورد پسند  افراد ضد ملی است.  این کتاب بار اول در یک  مطبع ایرانی در ایالت ورجینیا در امریکا به طبع رسید و بعداٌ در پاکستان و ایران چندین بار تجدید چاپ گردید. ازین کتاب تمام ستمی ها و دشمنان افغانستان بالاخص دشمنان قوم پشنون حمایت می نمایند.صدیق فرهنگ  کدام پرنسیب خاص نداشت اما یگانه بینش وی ضد پشتون بودن او بود که در کتابش به وضاحت دیده میشود.  فرهنگ خواست که با گفتار ضد پشتون بدنامی خود را منحیث مشاور ببرک کارمل بشوید و خود را پاک جلوه دهد.  فرهنگ خود را به مترقی بودن معرفی نموده اما خویشاوندی اش با خایشنۀ ظاهرشاه هویت دروغین او را افشا کرد و دوستانش مانند مرحوم غبار او را ترک کردند. از یکسو از نظام شاهی انتقاد میکرد و از جانب دیگر معین و سفیر همان نظام شد.  بالاخره هویت اصلی اش بعد از تجاوز شوروی به  افغانستان و نصب ببرک کارمل برملا گردید.  کارمل او را به حیث مشاور خود مقرر نمود.  ازینرو مردم فرهنگ را نیز از عمال کی جی بی می شناسند.  حتی گفته میشود که فرهنگ به دستور کی جی بی به امریکا آمد و کتاب خود را به رشتۀ تحریر درآورد.  هدف اصلی این کتاب دستوری  صدمه زدن  به جهاد ضد شوروی و دامن زدن اختلافات قومی در آن وقت حساس بود.  بعداٌ ایرانی ها از کتاب  ضد پشتون فرهنگ  استفاده ها کردند.
ستمی ها به کمک ایران بار ها کتاب فرهنگ را تجدید چاپ کردند و بعضاٌ رایگان آن را در اختیار مردم قرار میدادند.  دو نفر سید مخدوم رهین و قوی کوشان آمر اخبار امید در پروپاگند به نفع کتاب فرهنگ در امریکا نقش زیادتری داشتند زیرا هر دو درس خوانده ایران هستند و هر دو شدیداٌ ضد پشتون میباشند و به نفع استخبارات ایران کار می کنند.   از روزیکه به سفارش ایران دوباره به حیث  وزیر اطلاعات و کلتور مقرر شده است همیشه کوشش کرده است که کتاب ضد افغانی فرهنگ را چاپ و تکثیر نماید .  داکتر مخدوم رهین  این کتاب را تاریخ حقیقی افغانستان میداند.  اطلاع دقیق دارم که دولت آخندی ایران مخارج چاپ دوباره کتاب صدیق فرهنگ را به دوش گرفته اند. هموطنان باید از نیات ضد افغانی سید مخدوم رهین و سایر ستمی ها آگاه شوند و خاینین به کشور را بشناسند.  این گروه خاین میخواهند که اختلافات قومی را دامن بزنند و وحدت ملی اقوام برادر را از بین ببرند.