کور / شعر / حمد

حمد

ګوره هسي کردګار دی رب زما                چه صاحب د اختيار دی رب زما


همګی بزرګواران چي څوک ئې وايي              تر همه ؤ بزرګوار دی رب زما


نه يې هيڅ حاجت په چا باندي موقوف دی        نه د هيچا منت بار دی رب زما


له نيستی يې دهستی صورت پيدا کړو      هسي رنګ پروردګار دی رب زما


هم صانع دی دجمله وو مصنوعاتو             هم سامع دهر ګفتار دی رب زما


چي يې هيڅ چيري نه مثل نه مثال سته             دهغو عطرو عطار دی رب زما


هر تعمير چی ددنيا او دعقبی دی                 دهمه واړو معمار دی رب زما


خواننده دنانويسو صحيفو دی                     داننده دهر اسرار دی رب زما


که ظاهر دی که باطن دی که مابين دی            له همه وو خبردار دی رب زما


که پيدا که پوشيده دی که اوسط دی           په همه وو وقوف دار دی  رب زما


شريک نه لري په خپله پادشاهی کښي           بې شريکه شهريار دی رب زما


هسي نه چي واحدی يې ده له عجزه           په واحد وجود بسيار دی  رب زما


حاجت نه لري دبل چا وياري ته                     له هغو سره چی يار دی رب زما


څه حاجت دی چي يې بل خواته غواړم    په خپل کو کښي همکنار دی رب زما


هيڅ تغير او تبديل نه لري رحــــــــــــمانه


تل ترتله برقرار دی رب زما Credo


What a marvellous creator is my Lord:


All authority is subject to my Lord


All the holy ones of old you may recall,


Unsurpassed in excellence is still my Lord


Nothing does he need or want from anyone,


Seeking favours none should reckon with my Lord


Out of nothing he created everything,


He sustains and nourishes it all, my Lord


Like an artist he perfectly formed all things,


Yet he harks to all that man would speak, My Lord


Of the unimagined in this time and space


Very essence, very fragrance is my Lord


Of all structures in this world and in the next


Peerless architect and builder is my Lord


All the pages not yet written, He has read,


Perfect knowledge of all secrets has my Lord


Be it hidden, manifest or half obscured,


Cognizant of any matter is my Lord


No one is a partner in His government,


As an absolute dictator reigns my Lord


Lest His oneness be considered poverty:


In his unity abundant is my Lord


Fellowship with anyone they do not need,


Who have found a lasting friendship with my Lord


Why should i go anywhere in search for Him?


Right beside me in my cottage is my Lord


He is never liable to change , RAHMAN,


In eternity remains unchanged my Lord