کور / شعر / کله بیلتون کله وصال وي

کله بیلتون کله وصال وي

دسترګوحال منطق دفکر
مینه د زړه ملنګ د ذکر
له ورا مالوم وي په مین کښې
دځوانی ژوند یا ځنکدن کښې
«»«»«»
ګلان دبڼ باغوان سپینږیری
بلبل،غوټئ ته که ورغلی
دا ټول دځوان زړګي محنت دی
سپینږیری ځوان،بلبل عادت دی
«»«»«»
کله بیلتون کله وصال وي
چاته ګړئ لکه یوکال وي
داټول تقدیرکښې دي راغلي
دواړونه هرچا لږ څکلي
«»«»«»
دنیا دمیني غم لړلې
هم نازولې،ژړیدلې
دچاپه برخه ژوند موسکاشي
دچا خندا مخ په ژړا شي
«»«»«»
منطق دژوند مینه همدا ده
ضدو نقیض سره آشنا ده
غوټئ سپړیږي ګل جوړیږي
ژوند دپسرلی تری انځوریږي
«»«»«»
مینه کوي دزړه له کومي
ژوند غوړوي غوټئ دمیني
مینه اوبه دژوندون غواړي
څې تنده ماته په دی ویاړي
ټاکل دمینی سرحد،ګران وي
مینه بڅرکی دهرځان وي
خیال یې ساته مینه فطري ده
پرخه رڼه مخ په پسرلي ده
۱۹.۰۵،۲۰۱۲مسکو