کور / شعر / څلوریځه

څلوریځه

دمیاشت کارندی په کلوبه دي له خیاله باسم
یو دم خو نه کیږي ورو ورو به دي له خیاله باسم

دومره باورمي په زړه راغی چي تانه هېروي
شومه مجبور په تعویذو به دي له خیاله باسم