کور / شعر / لنډۍ

لنډۍ

سترګی دتا مین یې بل وي
په یوه لیدویې مال وتن درته بښینه
میني سترګی ساده نه دي
لکه دوربین دغره له څوکي ټول څارینه
د دري کلو مسافر راغی
دشا په غوټه کښې یې رانجه راوړی دینه
سترګي څې څومره په رنجو شي
میني سترګي له کتو مالومی دینه
میني سترګي وي تل ښکلي
څې شی میني بیا به اوښکي تویونه
اوښکي رڼي له سترګو راغلي
یا به خوشالی یا به دناز ژړا کوینه
سترګي دی توري هسی ښکاري
میني سترګي بی رنجو تل خوند کوینه
سترګي څې مور درته کړي توری
په ژړا نشی څی ماتم تری جوړوینه
سترګي دی څومره ښکلی ښکاري
یا دي میني یا د میني نیت کوینه
سترګي دی ډیري توري نکړي
دپیغلتوب سترګی ساده ټول خوښوینه
سترګي دزړه په خوله کتل کړي
څې زړه یې نه وي سترګي لاري بدلوینه
سترګو ته ګوري مینه غواړي
څې مین توب ته په درنښت راغلی دینه
اوښکي ژر پاکي کړي له سترګو
له اوښکو ډکی سترګي مینه ژړوینه

مسکو ، ۱۹. ۰۷ ، ۲۰۱۲