کور / شعر / ددې ښار ماشومان

ددې ښار ماشومان

  


ددې ښار ماشومان ټوله يتيـــــــــمــــــــان دي
هم خواران هم غريبان هـــــم مســکـينـان دي


نه يې دوست چيري پيدا سو نـه خــواخوږی
هر ظالم ظلم پر وکـــــــــړ ،  مظلومــــــــان دي


پښتانه يې وروکـــــول پــه وطــــــنو کـي
پښتانه ددغه لوی افغانستان دي


د غورځنګ په څېر سايټونــه يـــې پــيداشــوه
چلونکي يې اصيل دي ، افغانان دي