کور / شعر / دخپلواکئ په وياړ

دخپلواکئ په وياړ

په سرووينوګټلي موانګريزنه خپلواکي دي – هغه چه تل يا د يږي ۲۸د زمري دي
زمونږه پاک غاذيان وودخاوري خاد ما ن – دډوشمن څخه يي ګټلئ تل ترتله ميدان
دهيوادپه نڼګ شهيد دي بي له شکه جنتي دي
زمونږه ښه مشران خپل منځ کي يي جرګې کړې – احمدووکه ميرويس چه دوي به فيصلې کړې
حيران يمه په دې چه دانڼ ولي ځانځاني د ئ
هيوادزموږازادشوپکي جوړډيرمکتبونه شول – هره خوارڼاشوه شنه شنه موچمنو نه شو ل
تاريخ به يي معاف نکړي چاوژلې چه دوره داماني دې
بيازمونږپه پاکه خاوره يرغل وکړروسا نو – پاتې ېې کګري شوي په شان د مر هټيا نو
شکر لويه خدايه چه نصيب مو کا ميابي دۍ
جهادزمونږکامياب شوخوشروع دلته جنګونه شول – دقدرت لپاره جنګ ووپکي قتل وولسونه شول
ګټې نورووکړې دپشتون برخه خواري دۍ
شروع چوروچپاوشوهم تخريب د خپل هيواد – په نوم هيواد ازادشو – شو غلام هم د غلام
دشهيدويني شوې خرڅې دانيوکه مې صحيح دئ
چاجارکړلوخپل سرد هيواد – اسلام دپاره – چا جوړکړل بلدينګونه دخپل ځان اوقوم د پاره
نوره بس کړئ خداې لپاره دهيوادګټه ملي دئ

.