کور / شعر / اې! دبرمامسلمانانووروڼو

اې! دبرمامسلمانانووروڼو

نظم!

اې! دبرمامسلمانانووروڼو
قسم په خداي (ج) كه مي هيڅ توان رسيږي
له ځانه ډيري دعاتۍ ته كوم
وس مي تمام شو څه مي ان رسيږي

پرتاسوظلم له نيږدې وينمه
دناتوانۍ موداكيسې وينمه
زه خو ولاچې څه كولاي نشم
دبې وزلۍ مودانارې وينمه

داشرميدلي اوبې ننګه بودان
دغه له خدايه(ج) څه منكركافران
چه نه يې درداونه دمرګ غم لري
دغه بې دينه بې غيرت ملحدان

چې نه يې زړه ستي په وژلوسوړشو
اونه يې دين په سوځولو سوړشو
ټوله وحشيان دي،حيوانان دي اوسپيان
نه يې وجدان ستي په ختمولوسوړشو

څه چې په وس پوره ول ټول يې وكړل
څومره يې توان وپه خپل زوريې وكړل
نه يې حكومت اونه يې خلك پاته
ټوله كې گډول ډيرڅه نوريې وكړل

نه موسپن ږيري اوځوانان ګوري دوي
نه هغه پاك مومن بچيان ګوري دوي
تيارليوانوته يوښكارپيدادى
نه هم بې وسه مظلومان ګوري دوي

والاحيران دالوى جهان ته يمه
ددې نړۍ وهرانسان ته يمه
څنگه؟دهيچاهيڅ پروا پري نشته
دې حوصلې اوداوجدان ته يمه

غواړي چې هرڅه پوپناه كړي ورته
نه يې مسجدنه يې قران ورپريږدي
مونږيې په خپلوسترګوښه وينوچې
نې عقيده نه يې ايمان ورپريږدي

دبې وسۍ نارې له ورايه وهي
نه يې ګناه شته نه يې جرم معلوم
دمظلوميت چغې يې اوس هم اورم
نه يې څه كړي نه يې ظلم معلوم

شرقيانوتاسي هيڅ غبرګون مه ښاياست
ځكه خودوي ستي دښمنان وژني ټول
ميډيادي هم همداسي چپه وي چې؟
دوي ترورسته انسانان وژني ټول
تاسي له ليري ډيرخوندونه اخلي
پدې خاطرمسلمانان وژني ټول

چالاس رسى ورته هيڅ وخت ونكړ
ځكه په مونږكې خوپيدانشوڅوك
هرچاپه خپل سرباندي لاس نيولى
ټوله بيريږو چې تباه نشوڅوك

ملاوي دي اصل بايدزمونږماتې شي
په مونږكې هم ننگ اوغيرت نشته هيڅ
هلته مووروڼه په اوروكې سوځي
دلته موزړونو كې همت نشته هيڅ

په قسم قسم مرګوټول مړه كيږو
په نوي نوي تخنيكومړه كيږو
ښه ورته ګوروښه يې وينولاهم
په څه رقم په څه چمومړه كيږو

داخيرت ځواب به څوك وركوى
هلته بانه اوپلمه نه چليږي
داشهيدان موله ګريوانه نيسي
زمونږخبره،كيسه نه چليږي

ارمان دهغووښوغازيانوكوم
كاشكي خاليدبن وليدژوندى واى
داورځ به كله مونږ په سترګوليده
كه ايوبي غوندي زمرى ژوندى واى

خدايه(ج) بې تابل ته اميدنلرم
نوردبرماپه مظلومانوباندي ورحميږه
په ژوندوټوله په اوروكباب شول
ته پرهغووخوارانوورحميږه

بيشكه ته خودډيرزغم والايې
كنې همداخودزغملوندي
ستاپه نامه باندي قسم كومه
ددوي ظلمونه د ګاللو ندي

.