کور / شعر / داختردعا

داختردعا

تيره چې روژه شي،نواخترراشي
کور ته له سفره ،مسافر راشي

مونږبه اختر،هله اختر وبولو
بيرته چې په خولا،ټول مرور راشي

دادتورتمونوديوان،سروخوري
تورې شپې سباشي،روڼ سهرراشي

يو ورورچې بل ورور،په غېږکې ونيسي
داسې وخت په مونږه،بختور راشي

وخاندي اخترته، خوشالي وکړي
مورته چې ورک ځوی،دزړګي سرراشي

يوځای دقيام سره،لاس پورته کړئ
داسې يوا ختردې خدايه ! ژرراشي

الحاج الهام الدين قيام
والدورف/جرمني