کور / شعر / اختر

اختر

د«لروبر,دمښوری ویبپاڼی» محترمو چلوونکو، اختر مو مبارک شه! ستاسو ددی ښکلی پاڼی ټولو زیار ایستونکو کارکونکوته داختر مبارکی وړاندی کوم او له لوی څښتن تعالی څخه نیکمرغه او سوکاله ژوند ورته غواړم په درنښت امرالدین سرحد

اختر :
لمونځ٬اوږده نفلونه دی قبول شی طراوسره
ګوندی دپاک نیت روزه سبب شی ګناه وبښي
پاک الله قبول کړي زمونږه عذرله توبوسره
غواړوموږاخترڅی ټول وګړی مومسکا اوسی
اوښکي دغم وچي زمونږدخلکوله جګړوسره
ګډمودی وطن قبله یوه ده ګد اختر لرو
ټول قومونه یودی خدای حضورته له عذروسره
خوشالی شونډی بریښي سترګی اوړی غږیداکوی
خدای دی کړی راډیري داسي ورځي له میلوسره
وایو مونږهغوته څی اختر یې ځورولی دی
اوښکی به سیلاب شی تاسي ورک کړی له وسلوسره

.