کور / شعر / اوړی

اوړی

اوړۍ روان دی

بارانونه بند شول

اوس به خولو کی ډوب یم

یوازی زړه می ژوندی پاتی

مینه ورکه ده اوس

ګرمی وهلي پښی می کار نه کوی

یوازی نه یم زه

دا دنیا راسره

او بارانونو ته سوالونه کوی

او خدای به یی کله دا ارمان پوره کی

د سپتمبر ۲۵ ، ۲۰۱۲ کال
د امریکی متحده ایالات

.