کور / شعر / نن درباندې ډېره زوروره شوم

نن درباندې ډېره زوروره شوم

اوس دې په يادونو باندې بره شوم
سر تر پايه جوړه لکه زغره شوم نشوه ګوزاره مې د لــېــمــو اور کې
اوښکه وم ګرېوان ته مساپره شوماوس د لېونتوب له جاله وتې يم
پويه شومه، لويه شومه، ستره شومستا له سادګۍ سره اشنا نه وم
هاغه ورځ زه هسې مروره شومما درته کتل تا سترګې ټيټې کړې
نن درباندې ډېره زوروره شوماوس به دې له ډېره غمه مړه ومه
ښه شوه چې  په زړه باندې ډبره شومټولو مجاهدو بېعــــــت راکړلو
دوی مې شول لښکر زه سر لښکره شومرابه وړمــــه ســـــــوله افغانانو ته
خاورې ” پکتيانۍ ” سپينه کوتره شوم.