کور / شعر / تېر یادونه

تېر یادونه

پوهندوی دوکتور سید حسام (مل)


نسیم یی  د پیکي  تیر  یادونه   را   تازه کا
هوس یی  راته  بیا  د  سرو شونډو د بوسه کا


له میوو  اوم   پرهیز  نه  تلمه  میکدی ته
توبه یی را نه ما ت کړ می ناب می په پیاله کا


په   ټوقو   ټوقو   لاړه  مروره  شوه  له  ما نه
له   سره  بیا   هغی  ځما  ځای  په  میخانه  کا


خیالات  می  بوږنیدل  په  ځنګل د یار  د زلفو
ځیر  وکتله  ما ته   منګری  زلفی  ښکاره  کا


د  خیال  له  ټاله   پریوتم   لمده  اوم  په  خولو
وفا  راسره    ونکړه  خپل   مینی  بیګانه   کا


بریا  می  نصیب  نشو  په  مینه  کی شم پاتی
مخ  واړول  له  (مله)  زلفی  بل چاته شانه کا


   جرمنی ۲۹-۴-۲۰۰۸