کور / شعر / يادونه

يادونه

نن د يادونو لکه مسته پيغله


زما زړګی لکه ښکلوکی ماشوم


په هوس وتخناوه


څومره دې وخندا وه


له ډېره شوقه دې پری سپين غاښونه ولګول


څومره دي و ژړا وه


اوس يې په غيږ کې نيسه


او ښکلوه يې په ناز


رضا کوه يې که رضا دې نه کړ


نادان ماشوم دی زمانی خبروي


کاروان