کور / طنز / کله چي يخچال ته ځم وهل خورم (ټوکه)

کله چي يخچال ته ځم وهل خورم (ټوکه)

وهل خوړل :

له يوه کوچني څخه يوه سړي پوښتنه وکړه چي کله د يخڅال خوا ته ځې څه شي خورې ؟
هلک:وهل خورم.

.