کور / شعر / خوب لیک

خوب لیک

خوب وینمه خلکو پښتانه سره یو شوي دي


لوړ لوړ دېوالونه دبېلتون را نړیدلي  ديهرخوا ته جشنونه او مېلې په پښتون خوا کې دي


سترې  پرګنې   او   ولسونه   خوزېدلي   ديجوړ په پيښور او په کابل کې چراغان وینم


لوی لوی قندیلونه  د بریښنا و لګیدلي ديلور تر لورباغونه او بڼونه سنګار شويدي


واړه ځلمي نجونه په سيلونو راوتلي ديچیرته د ځلمو چیرته د پيغلو اټنوڼه  دي


چیرته برګ اټن کې سره دواړه کېوتلي ديوینم قمرګله او ګلناره بیرته ځوانې دي


نجونې يې په تمبل اټنو ته کې ایستلي ديستایې اولمیر له لوړ غږیز نه خپل زیبا وطن


خيال هم پښتانه ځلمي غیرت ته هځولي ديقدر د هنر دی هنرمند نازول کیږي زیات


ځای ځای شاعرانو دفترونه غوړولي ديځوان غني ولاړ جګې خولۍ جګې شملې سره


ډیر نازک بابونه   يې د  شعر را سپړلي ديکله له آسمان کله وختونو نه ګله کوي


شعر او فلسفه يې په پخو مزو تړلي ديستایې آزادي او ننګ غیرت خپلو شعرونو کې


مړه يې د مریانو په قبرونو  کې رټلي ديوینم ستر حمزه د خپل ارمان په ننداره کې دی


شپې شپې د پښتون په بدمرغۍ یې چې ژړلي ديبیل له خپله  قامه د حجاز سفر ته نه تللو


هرڅه یې د خپل قام سره ګډ په ځان منلي ديګورم منلګ جان د خپل شعرونو دېوان لاس کې دی


چاچې د پښتون د   بیدارۍ نغمې    ويلي      ديهلته هم   الفت او حبیبي غاړه په غاړه دي


دوی چې نظم او نثر کې وياړونه ستر ګټلي ديناست دي په لوړ ځاې کې خوشحال خان او رحمان خوا په خوا


چاچې د  پښتون د ژوند  اصلي کرښې اېستلي   ديګورم د خوشحال تندی د لمر غوندې روښانه دی


ګونځې د زړښت یې مخ نه ليرې غورځېدلي ديسپور شو په نيلي باندې سورلۍ لکه ازبک کوي


واړه مغلان  یې خپلې خاورې نه شړلي دينه دی مرور اوس د مومندو او خټکو نه


واړه پښتانه یې خپلې غېږې کې نيولي ديغږ وشي چې غلی، دادی ستاسې خواته خان راځي


غلي شي ټول خلک سترګې لاروته نیولي ديلیرې نه ښکاره فخر افغان شي سرخ پوشانو کې


ډیر ډیر زندانونه چې پښتون په سر ګاللي ديڅنګ ته یې روان وي صمد خان او نور رزمي ياران


خپلې  د   تن وينې يې   چې  قام و ته بښلي  ديووايې بچو  ! تاسې زما آرمان پوره کړلو


موږ ډیر کړاونه دغې ورځې ته زغملي ديوګورۍ! زه مړ ومه ژوندی او بیرته ځوان شومه


دا د خپلواکۍ  او  استقلال  لمړنۍ   کلي  ديتاسې به رسېږۍ آزادۍ لویو ښارونو ته


چيرته چې ولاړ د نیکمرغیو په کې څلي ديټولو     مبارک دې   د آزاد  وطن   جشنونه  شي


ټينګ کړۍ خپل لاسونه چې يو بل ته مو ورکړي ديمړیم که ژوندی يم روح زما به اوس خوشحاله وي


دا زما آرمان دی  پښتانه  پرې  پوهېدلي   ديچغې او نارې   شي : باچا خان زنده   باد!


هرچا له ډیرجوشه خپل سوکان پورته نېولي ديجوړه هل هله او بیا غوغا شي سترکې لار ګوري


وایې احمدشاه   راځي  سپايان   خوزیدلي  ديدوړې او ګردونه شي بیديا واخلي په سر باندې


هر چا د حیرت سترکې په ها خوا غړولي  ديخلکو  ته نږدې  بیا د سپرو يو ګڼ کتار راشي


بیل ترینه يوځوان شو توره او ډال يې زړولي ديښکته شو له آس نه را روان د خلکو منځ ته شو


ويلې! زه احمد يم تاسو ټولو آوريدلي ديزه وم مرور خپلو زامنو   خپلو وروڼو نه


چاچې د قدرت په سر په خپلو کې وژلي ديما په خپلو مټو لوی وطن ورته ګټلی وه


دوې زما ګټلي د اوبو په څپو وړي دينن شومه خبر په پښتونخوا کې اتحاد راغی


واړه پښتانه په يو جشن کې ټول شويديما خپل خپګان شاته کړلو راغلمه نن تاسو ته


وګورم زما دا پښتانه! څومره ښاغلي ديتاسې ته ددغو خوشحالیو  مبارک وایم


ما ستاسې غلیم ته سنګرونه ټول نيولي ديخپل يووالی ټينګ کړۍ دښمنانو نه  ویریږۍ مه


دوی ټول هغه څوک دي چې ما ځای ځای څملولي ديتوره او ډال زما به ستاسې سر باندې ولاړ وي تل


ستاسې   اتحاد او  استقلال  سره     تړلي  ديوروسته میرویس خان راغی د خلکو پرګنو مينځ ته


شاته يې روان محمود اشرف سوبيالي ژڼي   ديو درید په وقار او متانت مصلح نیکه  زموږ


ویلې پښتانه ځلمي هر وخت کې سر ايستلي ديماته د شهاب او د غیاث قصې رایادې دي


چاچې هند او سند په خپله توره فتح کړي ديتاسې به کروړ او بيټ نیکه په باب لوستلي وي


لوړې کارنامې يې وروستي نسلو ته پريښودلي ديولولۍ او ولیکۍ دا ستاسو تاریخونه دي


مري هغه قومونه چې ویده او خوبولي ديدا زما ورمونه دي چې پريږدۍ د قدرت جګړۍ


څوک چې په دې لاره ځي سپک شوي او نتلي ديتاسې د قدرت حل په جرګه او مرکو  وکړۍ


دغه ښه دودونه مونږه ټول و آزمویلي ديګورۍ بچو تاسې اوس ژوندون په نوي دور کوۍ


ستاسې عصر واړه نړیوال سره پېلي  ديتاسې چې خپل نه لرۍ نو زده یې له دنيا کړۍ


دغه سرګرمي او سیاسي لوبې څومره ښکلي ديزده دموکراسي کړۍ د خبرو لارې پرانځۍ


داد جګړو لارې ولسونو اوس غندلي دينه وي پایداره د برچو او ټوپکو نظم


دوې د پرګنو له ملاتړۍ لیرې وتلي ديوسوزۍ توپک او دغه تؤره برچه ماته کړۍ


داد بدمرغۍ وسيلې پريږدۍ ډیر ناولي ديغوره د ملت د پاک الله په وړاندې غوره وي


ماله   ابتدا  خپلو  وګړو  ته  ويلي   ديدغه  لوړ سياست   دی دملت اراده  ومنۍ


دې نه سرکشي کې ډیر غټان را پرزیدلي ديونازوۍ ژبه ورورولي خپلو کې ټينګه  کړۍ


تل به ژوندي اوسۍ دا اصول ټولو منلي ديژبه مو تاريخ ، کلکه کړۍ ده د تاريخ زمونږ


ژبې په خپل زړه کې د وحدت توکي روزلي ديژبه  د  پلارونو  او   نيکونو  بډاینه   ده


ژبې مو د وياړ اوچت دودونه ټول ساتلي ديزه درته خيالي او بې معنی نصحت نه کوم


پوی یم چې خوشحال زما خبرې ښې تللي ديدا زړور احمد زما د خبرو هم تاييد کوي


نورمشران هم ستاسې دغې جشن ته راغلي ديودې   وايې ټول چې دا خبرې زما څنګه   دي؟


دا د واړو حق دی که ځوانان دي که سين ږیري ديټولو په پړکا د لاس او چغو ترې تاييد وکړو


هر چاد زړه تل ته د بابا اصول لویدلي ديبیا هم  د سندرو او نغمو  فضا توده  شوله


جوش د قامولۍ دی زړونه زړونه پاريدلي ديساه د وطنپالو ده  ټوپونو غورځنګونو کې


وینې په رګ رګ کې د ځوانانو اېشېدلي دينوره  د  خوښۍ  او  ولولو  اندازه نه لګي


هر چا د سرور او خوشحالۍ سیند کې لمبلي دي
 
 
 دې د شور مستۍ څپو کې ويښ شومه له خوب څخه


وویلی میرمنې پاڅې څه شراب دې څښلي ديما کړې سترګې بیرته هغه زوړ جهان مې وليدو


ناست د کهول غړي  ترهېدلي غلي غلي ديهغسې توپونه   دي راکټې اوبمونه دي


هسې د پښتون بچي په خپلو کې لویدلي ديلا هم ديوالونه د بیلتون  اوچت ولاړ  ښکاري


لا هم دسیسې د دښمنانو ښې غښتلي ديچيرته یې د پيسو رنګين بازار راته خور کړی دی


چيرته يې شيطاني چارو بابونه پرانيستلي  ديدلته په کابل کې دي ناروغه او رنځور غټان


رنځ د ځانمنۍ او لويې کې رغړیدلي ديغیر له وحشتونو او مرګونو بله چار نشته


لور تر لور وژنو ويجاړۍ ته لګېدلي ديدې نه په توپير حالت روان په پيښور کې دی


هلته هم خپسکو د نفاق غټان نيولي  ديخواست ارمان يې يو دی خو یې لارې بېلې بېلې دي


يو  بل  ته  اړم دي ګریوانونه یې شلولي   ديسود سودا توده ده پیر او پلور د یو او بل کوي


بيې غټې غټې په ځان هر چا ايښودلي  ديوينمه خرڅيږي وزیران او وکیلان په کې


نن وي یوه ګوند کې سبا بل ته اوړیدلي ديداد پښتنو غټانو حال دی لر او بره کې


ټول د نفاق اورته لکه خلي غورځېدلي ديخپله ملامت دي که دښمن پرې ملامت کړمه


ولې خدايه دومره دا وګړي پريوتلي ديتاسې هم لېدلي دي او مونږه هم لېدلي دي


ډير په ځانځانۍ اخته قومونه چې ورک شوي دينه یمه مايوسه نه مې زړه چيرته مات  شوی دی


ځکه لر او بره کې اوس هم ځلمي ويښ شوي ديدوې نه خطا وځي د غليم په شنو او سرو باندې


واړه   غلیمان   دخپلې  خاورې   پيژاندلي ديدوې به د پښتون د اتحاد خوب په ريښتيا کاندې


مايې    په  شملو کې دا ښايسته غوټۍ ليدلي دينه پريږدي چې دا خوب بې تعبیره بې تصویره شي


دوی   ددغې   عصر   په   رمزونو  رسېدلي  ديداد شاعر خوب دی خو په  تش وهم ولاړ نه دی


تل  کې   بهيرونه   خوزښتونه    غوړېدلي   دي