کور / شعر / غزل

غزل

که سورشومه يورازشم په نغموکې به دې اوسم
دزيراوبمه وځي اهنګوکې به دې اوسمخپل مې کړه درټول مې کړه اوازمې شه سندره يم
درځم به لکه اوښکه په ليموکې به دې اوسمکه غوټه دشوم زړه کې بياپه غبرګوسترګوژاړه
سينې نه به دسپړم په سلګوکې به دې اوسمزخمونه مې که شمارې داسمان ستوروته ګوره
علاج مې شه دردوته حوصيلوکې به دې اسمدخيال منګۍ دواخله ځۀ دمينې ترګودره
مړوندترېنه راتاوکړه په بنګړوکې به دې اوسمماوتړه په زلفوځنځيرونه رانه تاوکړه
قيدي مې کړه دعمرزولنوکې به دې اوسملجړومه به درواخلې دواړه سترګې دکړه تورې
،اصلزی،شم سلائي په رنجوکې به دې اوسم


لجړومه  (سرمه دان)
2008-06-18 سويډن