کور / شعر / څلوريزي

څلوريزي

پوهندوی دوکتور سید حسام (مل)دوه رنګی


            چی ظاهر او باطن یی دوه رنګی وی


              پوهان وایی  چی  هغه  کله سړی وی


              سړیتوب  په  ادب   او  یک دلی  وی


              په دوه رنګ سړی نړی ترږمی  وی


                                 ***    دوکتومل


                        اوښکی نه ودریږی


            چی  می   سترګی   په  خوبانو  ولګیږی


             ښکلی   سترګی  د جانان  می زر یادیږی


             د  بیلتون   د  لاسه   هسی  نا قرار   شم


           چی په سترګو کی می اوښکی نه ودریږی


                             ***    دوکتور مل


                     څنګه یارانه شی 


          چی په شونډ و د آشنا مسکا ښکاره شی


            دواړه سترګی می د یار په ننداره  شی


           هسی   ځم  په   چرتو   کی   سمدلاسه


           چی د یار سره  می  څنګه  یارانه  شی


                                ***     دوکتور مل


                دنومبر شلم دوه زره اوه جرمنی