کور / شعر / عبدالكريم رسوا – د كندهار ولسي شاعر

عبدالكريم رسوا – د كندهار ولسي شاعر

رسوا عبدالكريم ( مرحوم حاجي عبدالكريم رسوا )

نه دچا دسترګو توریم
نه دچادزړه قرار یم
نه دچاپه خوږ خوږمن سوم
زه عابس غوندې غباریم
نه خوزه دچاحبیب سوم
نه خو زه دچارقیب سوم
بیګانه لاسو کړم ختم
زه خو ګل وم اوس سنګساریم
نه می څوک راځی فاتاته
نه څوک وایی درود وماته
نه به شمعه کړی څوک بله
زه داغه بی کس مظاریم
نه بورا دګل خانی سوم
نه شبنم دزمانی سوم
بس یوپل پرخاورو پروت یم
زه فردیس ددغه ښاریم
هم رسوادعشق دکوریم
هم رسوادیارمیخوریم
هم دیاروصال رسواکړم
هم رسوا دکندهار یم
(ارواښادحاجي عبدالکریم رسوا)

.