کور / شعر / غزل

غزل

جوړ دى په ما څلى شي ته چي خوشحاليږى پري وران دى زمونږ کلى شي ته چي خوشحاليږي پري پاس دى په تندى باندى رنګ په رنګ خالونه ږده ر نګ به دى هم ښکلى شي ته چي خوشحاليږى پري دا پرهر پرهر وجود دا ټوټي ټوټي زړګى واخله که ساتلى شى ته چي خوشحاليږي پري ستا ساده ساده الماس تاباندى مين چي دى ځان هم ورکـــــــــــــولى شي ته چي خوشحاليږي پري

شعر الماس                     12348384_1676684242612143_103114051_n

.