کور / شعر / غزل

غزل


درهم ،دینار، اشرفۍ اخلي عقیده ما توي
دنفس  وږي دبا طن ښکلې  اینه ما توي
 
وعده یې کړې خدا یه څنګه به پوره کړي وعده
دنن سبا ښکلي خو دغه سلسله ما توي
 
ورته به لاره ستړی ستړی منزل لري ښکاري
که څوک ما یوس شي او دخپل زړه حوصله ما توي
 
ما یې منلي ما یې هر څه دي منلي دناز
را نه مرغه دعشق دشونډو په بو سه  ما توي
 
عمري هو ورسره کړې په پښتو ژبه کي
دا ورته ګرانه چي خبره پښتنه  ما توي
 

جنوبي پښتونخوا مسلم باغ