کور / شعر / له را يادېد وسره

له را يادېد وسره


سپين سپېڅلی شعر  

سردې راهسک له تورو خاورو کړه
ننګياله!


سترګې دې يوځلې بيا وغړوه
او وګوره په غټو غټو يو وار


چې ستا تر مرګ راوروسته
ـ په تېرو څو کلو کې ـ


څومره ناخوالې او بخولې نورې،
ستا پر کورکلي چم ګاونډ راغلې!


يوځلې بيا قلم راواخله پسې

او واړه وپېيه يو مخ
په مرغلين کې د ورېښمو د شعر،


ها د لړ- پښېلې له بېړيو ازاد،

         د تول و تال له اتکړيو ازاد،
هغه رنګين سپين و سپېڅلی شعر!


خدای مکړه،

     هرڅه شي له سېلمې
ناويلې، ناليکلې پاتې


او د تاريخ له ياده ووځي
بې کرښپله،


د تل لپاره،
تل تر تله!!؟


         اروپا پارک،31-5- 08