کور / شعر / دخوشحال توره را واخلی

دخوشحال توره را واخلی
زه  حیران یم  پښتنو ته چی له  خوبه نه ویښیږی


که په کوز دی که په بر دی دښمنی نه  نه مړیږی


نور قومونه په نړی کی یو د بل  ځنی  جاریږی


  افغانان خپل  مینځوکی له جګړو نه ستړی کیږی


د  پردیو  په   لمسون  یو  او  بل  ته کوهی  باسی


له ډیر قهر او له غضبه جوش اوبه یی نه سړیږی


څوک عربوته خدمت کړی په تسبو اواوږده ږیرو


بل چوپړ دپنجابی شی  هیڅ له  خلکو نه شرمیږی


خپل  تاریخ یی هیر کړی د پردیو نوکری کړی


د   لاهور  د   حاکمانو   له    خبرو  نه  تیریږی


په نفاق  اوځانځانی کی خپل وطن یی کنډوالی کړل


اسلام آباد یی زرغون کړل پروطن خپل نه ژړیږیپښتنو له خوبه ویښ شی د خوشحال توره را واخلی


ستا دورود کنډی اوښکی هیڅ له سترګونه وچیږی


یو ځل  بیا د تاریخ پاڼی  په همت  سره رنګین کړی


د افغان    وطن آزاد کړی  بندګی  می نه خوښیږی


له  اټکه  دښمن  تیر کړی  اولسونه  ټول  چمتو دی


افغانان چی وخت تیر نشی د سیلاب  مخ  نه بندیږی


واک دخپل وطن په لاس کړی اولسونه زرآزادکړی


دا وطن ستاسو  خپل  دی  په  غربیانو نه جوړیږی


له پیغوره ځان اوباسیی شمله نیغه کړی له سره


د اصیلو افغنانو سر پنجابیان  ته نه  ټیټیږی


هغه وخت اوس رسیدلی چی دښمن او دوست بربنډ شی


رنګ مو ورک کړی له وطنه دهیچا اوس نه  خوښیږی


کارنامی  مو  ټول څرګند شو  رشوتخورو  قاچاقبرو


تور  مخونه   په  صابون   سره  هیڅکله   نه  سپینیږی


دا  وطن د  افغانان دی  ستاسو ځای  لاهور  پنجاب دی


لمر هیڅکله  د لاسونو  په  دوه  ګوتو   نه پټیږی


کابل  تاسی  په راکټوله  یوسره  ټول  مو  وران   کړل


کنډوالی یی شاهدان دی هیڅ څوک ( مل ) نه منکریږی


                پوهندوی دوکتور سید حسام (مل)


                          جرمنی ۲۱-۶-۲۰۰۸