کور / شعر / زما جونګړه

زما جونګړه

ای د ښـــــايـــســت وطـــنـــه، تــــه ســـلامــــت  اوســــی
بـــیــرغ پـــه ټــولـــه نــــړۍ، دی ســـتــا اوچـــت اوســــــیپــــــه   تـــــا    کـــــــې   غـــــرونـــــه      شـــــــــتـــه    دی
ډ ک    ډک      ســـــیـــــنـــدونــــــه      شـــــــــــتــــه    دی
ښـــــکـلـــــــی      ډاګـــــــونــــــــه    شـــــــــــتــــه       دی


تـــه ئــــې ټـــوټـــه دجـــنـــــت، هــــمــدا جـــنـــت اوســــی
ای د ښـــــايـــســت وطـــنـــه، تــــه ســــلامــــت  اوســــید    نـــــنــــــګـــــــیــــالــــــــو       ســــنـــګــــــر     ئـــــــې
د    پـــــــښـــــــــتــــــــــــنـــــو      ټــــــــــــغــــــر       ئـــــــې
د   هـــــــر      پـــــــښـــــــتـــون       ځـــیـــکـــر        ئـــــې


تــــه ئــــې جـــونــګـــړه زمـــا، تـــه پــــه عــــــزت  اوســـی
ای د ښـــــايـــســت وطـــنـــه، تــــه ســــلامــــت  اوســــید     افــــــــتــــــــــــخـــــــار    شــــــــــمــــــلـــــه    ئــــــــې
د پــــــــښـــــــتـــــــنــــو    جــــــــــامــــــــــــه      ئــــــــــــې
د   لاروو       دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ئــــــــــــــــــــــــــې


دوشــمـن دی سـتـا پـه هـر ځـای ، تـل ملامت اوسـی
ای د ښـــــايـــســت وطـــنـــه، تــــه ســــلامــــت  اوســــید   مـــیـــــــروس      خــــــــــان      وطـــــــــــن     ئـــــــــې
د بـــــاچــــــا   خــــــــان      ګـــلــــــــشـــــــن      ئــــــــــــې
د   صـــــــمـــــــد    خــــــــان     چــــــــــمـــن      ئــــــــــې


د  نــسیـم ســتـوري  زړه کـې، بــه تـر  قـیــامــت  اوســی
ای د ښـــــايـــســت وطـــنـــه، تــــه ســــلامــــت  اوســــی