کور / هراړخیز / څرنګه د ټولنیزو رسنیوڅخه مثبتې اغیزې تر لاسه کړو

څرنګه د ټولنیزو رسنیوڅخه مثبتې اغیزې تر لاسه کړو

Larawbar.com

 

Larawbar.com

    ټولنيزي شبکي خلک له يوه او بل سرهوصل کوي د خلکو په شخصيارتباطات جوړولو کښي ټولنيزي رسنيمهم کردار تر سره کوي تر سو ديخلکو له يوه بل سره تعلق جوړسيټولنيزي رسني خلکو ته د نورو سره دورته ګټو اخيستلو لپاره ځانګړي ارتباطجوړوي.

دغه رسني فقط د غږيز يا صوتي ياويديوي پيغام ليږلو لپاره کار نه کويبلکه د درسي موضوع ګانو د بحث لپارههم کار کوي په مثبت کردار سره ټولنیزشبکه يو شخص د ژوند کیفیت لوړ وياو کولي شي چه روغتيايي خطرونه همکم کړي. ډېر خلک وایي چې دوی لهټولنیزو شبکي په ښه استفاده سره کوممنفي تجربي نه دي تر لاسه کړي.

د ټولنیزو شبکو په کارولو سره د زدهکوونکو لپاره د ټیکنالوجی مهارتونوکښي معلومات اخيستلو لپاره مرستهکوي، او د عصري علومو په اړه ډېرمختلف نظرونه څخه ګټه موندلو لپارهفرصت تر لاسه کيږي.

سره د پوهني ښو مهارتونو، په ټوله نړۍکې د ټولنيزي شبکي کاروونکو په اړه دهغوي د کلتورونو دوده په اړه مطالب ترلاسه کوي د زده کونکو لپاره يو ښهفرصت ور په برخه کوي. همدارنګه دزده کړو لپاره د ټولنیزو شبکو پهاستفاده سره زده کونکي کولي شيآنلاین درسونه خبرې مجلي ورځپاڼيڅخه ښه زده کړه وکړي.

 ۶۰٪ سلنه محصل دا ادعا کوي چهدوي له اينترنت څخه د زده کړي په برخهکښي ډير پر مختګ کړي او ۴۰٪ سلنهمحصلين بيا د مکتب له لاري زده کړهخوښه کړي.

دغه زده کوونکي داسې ښکاري چې پهشمول د مثبتو اړیکو، تخليقي فکر،همکارۍ، ښه مشرتابه، مهارتونو اوتکنالوژي د يويشتمي پيړي له دودیزوسره سم یوه فوق العاده او منظم ټولګهلري.

ډير پلرونه په مکتبونو کښي د نورودرسونو تر سنګ داينترنت له لاري زدهکړه خوښوي او ځيني پر مختلليمکتبونو کښي د اينترنت له لاري درسونهورکول کيږي ترڅو دي له نورو محصلوسره په تماس کښي اوسي او د زدهکړي په برخه نورو محصلينو سره خپلهنظرونه تبادله کړي.

له ټولنيزي رسنيو څخه فقط شخصيګټه نه اخيستله کيږي بلکه د کارموندني په صورت کښي هم ګټور وي، دکاري او د سوداګريزي بڼي په برخهکښي د ان لاين تبليغاتو له لاري خپلسوداګريز ټولګي ته پر مختګ ور کولايشي د بيلګي په توګه د خپلو توليداتولپاره وړ مراجعينو سره په تماس کښيکيداي شي، د ټولنيز رسني له لاري پهکامل باور سره خپلو توکو ته ودهورکولاي شي، د نړي له خلکو سره دارتباطاتو لپاره ټولنيز رسنيو ډير بدلونراوستي او د اړيکو نيولو لپاره ډيريمناسب لاري يي رامنځته کړي.   

 ټولنیز شبکي اوس د ګرځنده تلیفون دپه څير کارونه اجرا کوي، دا انګېرل بهغلط نه وي چه خلکو د تيرو لسو کلونوپه پرتله د ټولنیزو شبکو استعمال ۷۰٪سلنه زیات کړي په مجموع کښي دټولنيز شبکو څخه د کار اخيستني پهموخه ګرځنده تیلیفونونه څخه استفادهکوي.

خلک کولای شي د گرځنده تلیفونونوڅخه د خپل موقف اخيستلو، تبصرې،مقالي، انځورونو، پيغامونه واستوي. اوله هر ځای د خپل تليفون د اوسمهالولوپه وجه خلکو ته ددې زمينه برابره کړيچه په خپل کارونه کښي چټکوالي اوهمدارنګه ځینې وخت ټولنیزو شبکو لهلاري په ارتباط کښي او سي.

ټولنیزو شبکو يا ګرځنده تیلیفونونه لهلارې د پام وړ کاروونکو يا ملګرو سرههم په ارتباط کښي کيداي سي، اوزيات شمير خلکو سره په کاري برخهکښي لاسرسي موندلي شي. د ګرځندهتليفونونو څخه د کاراخيستلو په صورتکښي ټولنيزي شبکي نسنتآ  د کمپيوترڅخه کار اخيستلو په پرتله ډير دي لکهفیسبوک، تويتر، انستاګرم، وايبر، واتساپ، او نور دغه رنګه شبکو له ګرځندهشبکو څخه ليدنه کيږي.

که په لنډو جملو يي اختتام وکړم نودابه ووايم په ټولنيزي شبکو کښي منفيکارونو سره خپل وخت بربادول به د هغهکس په ذهنيت به بدي پايلي ولري. 

والسلام 

 

 

 

 

 

ليکوال: عبدالرحمن ذکي 

محصل پوهنتون

.