کور / شعر / توکل!

توکل!

شاعر: عزت الله  ذکي

تل توکل په رب کوه چي مايوس نه شې

په هر دم رب يادوه چي بې وس نه شې

<<<<>>>> 

مصيبت کي که ايسار شوې خير يې غواړه

په آُميد رطب شکوه چي هيڅ بس نه شې

<<<<>>>> 

د پاک ذات د نعمتو ناشکري مه کړه

دا غضب ځان پوه کوه په هوس نه شې

<<<<>>>> 

په باطلو وسوسو که زړه سلطه شو

حق مطلب تعقيبوه چي قفس نه شې

<<<<>>>> 

په تدبير به خپل تقدير هيڅ تغير نه کړې

لوړ منصب مه خوښوه چي ته پس نه شې

<<<<>>>> 

د ظاهر پرځای باطن له باطل پاک کړه

د طيب لار خپلوه چي په ترس نه شې

<<<<>>>> 

ټول مخلوق ځمکه اسمان يې ثناخوان دي

ستر صاحب مه هېروه چي بې کس نه شې

۲۰۱۸/مارچ/۵مه

کندهار

.